متن مورد نظر
متن مورد نظر
آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دوره دکتری

 آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورودی‌های ۱۴۰۲ به بعد

 آیین نامه یکپارچه آموزشی وزارتی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و بعد از آن «جدید»

 دستورالعمل اجرایی دوره دکتری تخصصی (ph.D) دانشگاه برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و بعد از آن «جدید»

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورودی‌های ۹۵ تا ۱۴۰۲

 دستورالعمل اجرایی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ و بعد از آن

 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی  (Ph.D)  وزارتی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۵ و بعد از آن


آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورودی‌های ماقبل ۹۵

 دستورالعمل اجرایی دوره دکتری تخصصی  (Ph.D) دانشگاه برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۵- ۱۳۹۴ و قبل از آن

 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی  (Ph.D) وزارتی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۵- ۱۳۹۴ و قبل از آن


آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

 آیین‌نامه ثبت و همانندجویی رساله‌ها در سامانه ایرانداک

 آیین‌نامه لزوم همانند جویی رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها و پروپوزال‌ها 

  تبصره ۹ پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در همانندجویی، ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده 
 (آیین‌نامه ثبت و همانندجویی رساله‌ها  در سامانه ایرانداک الزام)


 شرایط جایگزینی دو مقاله به جای امتحان جامع بند ۴ صورت جلسه مورخه  (تا وروردی سال ۱۴۰۱) ۹۵/۴/۲۱  شورای دانشگاه

 شرط معافیت از آزمون جامع در راستای اجرای تبصره «۲» ماده «۴۴» آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی (برای ورودی‌های سال ۱۴۰۲ و به بعد) «جدید»

 بند ۱ صورت جلسه مورخه  ۹۸/۲/۲  شورای محترم دانشگاه (در خصوص دانشجویان دکتری ادبیات فارسی)

  اصلاحیه تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۴ و ماده ۲۷ (کفایت علمی و نوآوری) دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی سال تحصیلی   ۹۶-۱۳۹۵ و پس از آن مصوب جلسه  مورخ‌ ۱۳۹۸/۹/۴ شورای محترم دانشگاه (در فرم ۱۸ دکتری موارد در نظر گرفته شده است)

 مشخصات مقاله چاپ شده برای اخذ مجوز دفاع

 حداکثر مدت مجاز سنوات تحصیلی