ورود به سایت

طیف سنجی بازتابشی انتشاری

طیف سنجی بازتابشی انتشاری (DRS) :
مشخصات دستگاه: 
Diffuse Refrctanc  Spectroscopy  Sinco S4100,Korea
کارشناس  واپراتور دستگاه : نعیم سعادتی
دستگاههای اسپکتروفتومتری UV-VIS به دلیل روش کار و دسترسی آسان جزو دستگاه های با اهمیت می باشد که در غالب ازمایشگاه ها وجود داشته و می تواند برای آنالیز تا غلظت ppm به کار رود این دستگاه با استفاده از تکنیک خاص بازتابشی انتشاری جذب  نمونه های پودری را در ناحیه UV-VIS اندازه گیری میکند.

AWT IMAGECAPTCHA