ورود به سایت

 

  برچسب های R , S

  در روش بر چسب‌گذاری (Labeling) به کدهای S و R اشاره می‌شود.

  الف عبارت ایمنی ( S afety Phrase)

  در این سیستم بعنوان مثال اگر ماده ای بصورت S 2 26 36 کددهی شده باشد یعنی این ماده باید دور از دسترس اطفال نگهداری شود و در صورت تماس با چشم‌ها، محل را با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید همچنین در طول کار از لباس محافظ مناسب استفاده شود .

  در رابطه با عبارات ایمنی کدهای S1 الی S62 به صورت ذیل تعریف می‌شوند:

  S1 در محل امن نگهداری شود .
S2 دور ازدسترس اطفال نگهداری شود .
S3 در جای خنک نگهداری شود .
S4 دور از محل زندگی نگهداری شود .
S5 در مایعی که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگهداری شود .
S5.1 آب
S5.2 نفت
S6 در گاز بی‌اثر که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگهداری شود .
S6.1 نیتروژن
S6.2 آرگون
S6.3 دی اکسید کربن
S7 در ظرف کاملا در بسته نگهداری شود .
S8 در ظرف کاملا خشک نگهداری شود .
S9 در محلی با تهویه خوب نگهداری شود .
S10 محتویات مرطوب نگهداشته شود ..
S11 از نفوذ هوا جلوگیری شود .
S12 در ظرف مهر و موم شده نگهداری شود .
S13 به دور از مواد غذایی، نوشیدنی و خوراک دام نگهداری شود .
S14 به دور از مواد ناسازگار که توسط کارخانه سازنده اعلام شده نگهداری شود .
S14.1 فلزات سنگین، اسیدها، بازها .
S14.2 اکسیدکننده‌ها و اسیدها و فلزات سنگین
S14.3 آهن
S14.4 آب و بازها
S14.5 اسیدها
S14.6 بازها
S14.7 فلزات
S14.8 اکسیدکننده‌ها و اسیدها
S14.9 مواد آلی قابل اشتعال
S14.10 مواد قابل اشتعال، اسیدها
S14.11 مواد قابل اشتعال
S15 دور از گرما نگهداری شود .
S16 به دور از منابع جرقه و احتراق نگهداری شود .
S17 به دور مواد قابل احتراق نگهداری شود .
S18 درب ظرف با احتیاط باز شود .
S19 ندارد .
S20 در هنگام استفاده از خوردن و آشامیدن خودداری شود .
S21 در هنگام استفاده سیگار نکشید .
S22 گرد و غبار آن را تنفس نکنید .
S23 بخارات آن را تنفس نکنید .
S23.1 گازهای آن را تنفس نکنید .
S23.2 بخارات آن را تنفس نکنید .
S23.3 اسپری آن را تنفس نکنید .
S23.4 فیوم‌های آن را تنفس نکنید .
S23.5 بخارات و اسپری آن را تنفس نکنید .
S24 از تماس با پوست اجتناب شود .
S25 از تماس با چشم‌ها اجتناب شود .
S26 در صورت تماس با چشم‌ها، محل را سریعا با آب جاری شسته و به پزشک مراجعه کنید .
S27 سریعا همه لباس‌ها را عوض کنید .
S28 بعد از تماس با پوست محل را سریعا با کف صابون فراوان بشویید .
S28.1 با آب
S28.2 آب و صابون
S28.3 آب و صابون، در صورت امکان پلی‌اتیلن گلیکول ۴۰۰
S28.4 پلی‌اتیلن گلیکول ۳۰۰ و اتانول (۲ به ۱) و مقداری آب و صابون .
S28.5 پلی‌اتیلن گلیکول ۴۰۰
S28.6 پلی‌اتیلن گلیکول ۴۰۰ با آب فراوان
S28.7 آب و صابون اسیدی
S29 در فاضلاب تخلیه نکنید .
S30 هرگز به این محصول آب اضافه نکنید .
S31 دور از موارد قابل انفجار نگهداری شود .
S32 ندارد .
S33 نکات ایمنی در مورد مواد و اجسام الکتریسیته‌دار را رعایت نمایید .
S34 از ایجاد اصطکاک و وارد آمدن ضربه خودداری کنید .
S35 مواد زاید و ظروف باید به روش ایمنی دفع شود .
S36 از لباس محافظ مناسب استفاده کنید .
S37 از دستکش مناسب استفاده کنید .
S38 اگر تهویه کافی نبود از ماسک تنفس مناسب استفاده کنید .
S39 از عینک مناسب استفاده کنید .
S40 کف محل کار و اشیای آلوده را با ماده‌ای که توسط کارخانه سازنده توصیه کرده تمیز نمایید .
S41 در صورت آتش‌سوزی یا انفجار از استنشاق فیوم‌ها خودداری شود .
S42 به هنگام انتشار دود یا اسپری کردن، از تجهیزات تنفسی مناسب استفاده کنید .
S43 در صورت بروز حریق از خاموش کننده‌ای که توسط کارخانه سازنده توصیه شده استفاده کنید .
S43.1 آب
S43.2 خاموش کننده آب یا پودر
S43.3 خاموش کننده پودر، هرگز از آب استفاده نشود .
S43.4 دی‌اکسید کربن، هرگز از آب استفاده نشود .
S43.5 هالون‌ها، هرگز از آب استفاده نشود .
S43.6 ماسه، هرگز از آب استفاده نشود .
S43.7 پودر فلزات، هرگز از آب استفاده نشود .
S43.8 ماسه، دی‌اکسیدکربن یا پودر، هرگز از آب استفاده نشود .
S44 در صورت احساس ناراحتی به پزشک مراجعه کنید (در صورت امکان برچسب را نشان دهید)
S45 به هنگام بروز حادثه یا احساس ناراحتی سریعا به پزشک مراجعه کنید (در صورت امکان برچسب را به پزشک نشان دهید .
S46 در صورت خوردن آن سریعا به پزشک مراجعه کنید – ظرف یا برچسب را به پزشک نشان دهید .
S47 در دمای پایین نگهداری شود .
S48 با توجه به نوع ماده در آب نگهداری شود .
S49 فقط در ظرف اصلی نگهداری شود .
S50 اجازه ندهید با مواد زیر مخلوط شود
S50.1 اسیدها
S50.2 قلیاها
S50.3 اسیدهای قوی، بازهای قوی، فلزات غیر آهنی
S51 فقط در محلی با تهویه خوب استفاده شود .
S52 توصیه نمی‌شود به مقدار زیاد در داخل محیط استفاده شود .
S53 از تماس با آن اجتناب شود (قبل از استفاده دستورالعمل آن را بگیرید ) .
S54 ندارد .
S55 ندارد .
S56 مواد زاید و ظروف خطرناک و ضایعات ویژه آن را در نقطه‌ای جمع کنید .
S57 از ظرف مخصوص استفاده کرده و از آلوده کردن محیط اجتناب کنید .
S58 ندارد .
S59 با مراجعه به کارخانه سازنده و تهیه کننده اطلاعات بازیافت را بدست آورید .
S60 این ماده و ظروف آن باید به عنوان ضایعات خطرناک دفع شوند .
S61 از رها کردن آن در محیط اجتناب شود (مراجعه به دستورالعمل مخصوص MSDS).
S62 در صورت خوردن، از استفراغ جلوگیری شود. سریعا به پزشک مراجعه کرده و ظرف یا برچسب را به پزشک نشان دهید .

  کدهای ترکیبی S

  S1/2 در محل امن (قفل دار) و دور از دسترس اطفال نگهداری می‌شود .
S3/7/9 در ظرفی کاملا در بسته در محل خنک و با تهویه خوب نگهداری شود .
S3/9 در ظرفی کاملا در بسته در محلی با تهویه خوب نگهداری شود .
S3/9/14 در محل خنک با تهویه خوب بدور از مواد زیر نگهداری شود
S3/9/14.1 فلزات سنگین، اسیدها و قلیاها
S3/9/14.2 اکسید کننده، اسیدی، ترکیبات فلزی سنگین
S3/9/14.3 آهن
S3/9/14.4 آب و قلیاها
S3/9/14.5 اسیدها
S3/9/14.6 قلیاها
S3/9/14.7 فلزات
S3/9/14.8 اکسیدکننده و مواد اسیدی
S3/9/14/49 فقط در ظرف اصلی در محل خنک با تهویه خوب بدور از مواد ذیل نگهداری شود
S3/9/14.1/49 ترکیبات فلزی سنگین اسیدها و قلیاها
S3/9/14.2/49 اکسید کننده، اسیدها ترکیبات فلزی سنگین
S3/9/14.3/49 آهن
S3/9/14.4/49 آب و قلیاها
S3/9/14.5/49 اسیدها
S3/9/14.6/49 قلیاها
S3/9/14.7/49 فلزات
S3/9/14.8/49 اکسید کننده و اسید
S3/9/49 در ظرف اصلی در جای خنک در محلی با تهویه خوب
S3/14 در جای خنک بدور از مواد ذیل نگهداری شود
S3/14.1 مواد کاهنده ترکیبات فلزی سنگین، اسیدها و قلیاها
S3/14.2 اکسیدکننده ، مواد اسیدی ترکیبات فلزی سنگین
S3/14.3 آهن
S3/14.4 آب و قلیاها
S3/14.5 اسیدها
S3/14.6 قلیاها
S3/14.7 فلزات
S3/14.8 اکسیدکننده و مواد اسیدی
S7/8 در ظرف کاملا در بسته و خنک نگهداری شود .
S7/9 در ظرف کاملا در بسته در محلی با تهویه خوب نگهداری شود .
S20/21 در موقع کار و استفاده، از خوردن آشامیدن و سیگار کشیدن خودداری کنید .
S24/25 از تماس با پوست و چشم‌ها اجتناب شود .
S36/37 از دستکش و عینک مناسب استفاده کنید .
S36/37/39 از لباس، دستکش و عینک مناسب استفاده کنید .
S36/39 از لباس و عینک مناسب استفاده کنید .
S37/39 از دستکش و عینک مناسب استفاده کنید .
S47/49 فقط در ظرف اصلی و در دمایی که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگهداری ‌شود .

 

  ب عبارت خطر ( R isk Phrase)

  این عبارت معمولا با کد R برروی برچسب دیده می‌شود. به عنوان مثال کد اسید سولفوریک R35 می‌باشد. یعنی این ماده سوختگی‌های خورنده شدید ایجاد می‌نماید .

  در رابطه با عبارات خطر کدهای R1 الی R68 به صورت ذیل تعریف می‌شوند
R1 در حالت خشک قابل انفجار است .
R2 در اثر ضربه، اصطکاک، آتش و یا دیگر منابع جرقه، خطر انفجار وجود دارد .
R3 در اثر ضربه، اصطکاک، آتش و یا دیگر منابع جرقه، خطر انفجار زیاد است .
R4 شکل ترکیبات فلزی بسیار حساس و قابل انفجار است .
R5 گرما ممکن است باعث انفجار شود .
R6 در صورت وجود یا عدم وجود هوا، قابل انفجار است .
R7 ممکن است آتش بگیرد .
R8 در صورت تماس با مواد قابل احتراق ممکن است آتش بگیرد .
R9 در صورت ترکیب با مواد قابل احتراق خطر انفجار وجود دارد .
R10 قابل اشتعال است .
R11 قابلیت اشتعال بالا دارد .
R12 به شدت مشتعل می‌شود .
R13 گاز مایع با اشتعال بالا
R14 با آب واکنش شدید می‌دهد .
R15 در صورت تماس با آب، گازهای قابل اشتعال زیادی تولید می‌کند .
R16 در صورت تماس و اختلاط با مواد اکسید کننده، خطر انفجار وجود دارد .
R17 در هوا خود بخود مشتعل می‌شود .
R18 در هنگام استفاده و مخلوط هوا و بخار ممکن است مشتعل یا منفجر شود .
R19 ممکن است پروکسیدهای قابل انفجار تشکیل دهند .
R20 برای تنفس مضر است .
R21 در تماس با پوست، مضر است .
R22 اگر خورده شود، مضر است .
R23 برای تنفس سمی است .
R24 در تماس با پوست، سمی است .
R25 اگر خورده شود، سمی است .
R26 برای تنفس، خیلی سمی است .
R27 در تماس با پوست خیلی سمی است .
R28 اگر خورده شود خیلی سمی است .
R29 در تماس با آب گاز سمی تولید می‌کند (آزاد می‌کند ).
R30 هنگام استفاده ممکن است شدیدا مشتعل شود .
R31 در تماس با اسیدها گاز سمی تولید می‌کند (آزاد می‌کند ).
R32 در تماس با اسیدها گاز خیلی سمی آزاد می‌کند .
R33 خطر اثرات تجمعی وجود دارد .
R34 باعث سوختگی می‌شود .
R35 باعث سوختگی‌های شدید می‌شود .
R36 باعث تحریک چشم‌ها می‌شود .
R37 باعث تحریک سیستم تنفس می‌شود .
R38 باعث تحریک پوست می‌شود .
R39 خطر خیلی جدی و اثرات غیر قابل برگشت وجود دارد .
R40 اثر سرطان‌زای محدودی مشاهده شده است .
R41 خطر آسیب جدی به چشم‌ها وجود دارد .
R42 در صورت تنفس ممکن است باعث حساسیت شود .
R43 در صورت تماس با پوست ممکن است باعث حساسیت شود .
R44 در صورت محبوس شدن گرما خطر انفجار وجود دارد .
R45 ممکن است باعث سرطان شود .
R46 ممکن است باعث آسیب توارث ژنتیکی شود .
R47 ممکن است باعث تولد ناقص شود .
R48 در تماس طولانی، خطر جدی داشته و باعث آسیب به سلامتی فرد می‌شود .
R49 در صورت تنفس ممکن است باعث سرطان شود .
R50 برای موجودات آبی خیلی سمی است .
R51 برای موجودات آبی سمی است .
R52 برای موجودات آبی ضرر دارد .
R53 در طولانی مدت ممکن است باعث اثرات مضر در محیط آبی شود .
R54 برای کلیه گیاهان سمی است .
R55 برای کلیه جانوران سمی است .
R56 برای موجودات خاکی سمی است .
R57 برای زنبور عسل سمی است .
R58 در تماس طولانی مدت ممکن است باعث اثرات مضر در محیط شود .
R59 برای لایه ازون خطرناک است .
R60 ممکن است به حاصلخیزی خاک آسیب برساند .
R61 ممکن است باعث آسیب به جنین شود .
R62 خطر صدمه به حاصلخیزی خاک وجود دارد .
R63 امکان وارد شدن صدمه به جنین وجود دارد .
R64 ممکن است باعث صدمه به بچه‌هایی که با شیر مادر تغذیه می‌شوند، گردد .
R65 اگر خورده شود مضر است؛ ممکن است باعث آسیب دیدگی شود .
R66 در صورت تکرار تماس ممکن است باعث خشکی و ترک پوست شود .
R67 بخارات آن ممکن است باعث گیجی و خواب آلودگی شود .
R68 خطر اثرات غیر قابل برگشت ممکن است وجود داشته باشد .

  کدهای ترکیبی R
R14/15 به شدت با آب واکنش داده و گازهای قابل اشتعال آزاد می‌کند .
R45/29 با آب واکنش داده و گازهای سمی و قابل اشتعال آزاد می‌کند .
R20/21 در صورت تماس با پوست و استنشاق مضر است .
R20/22 در صورت خوردن و استنشاق مضر است .
R20/21/22 در صورت خوردن، استنشاق و تماس با پوست مضر است .
R21/22 در صورت خوردن و تماس با پوست مضر است .
R23/24 در تماس با پوست و استنشاق، مسمومیت ایجاد می‌کند .
R23/25 در صورت خوردن و استنشاق مسمومیت ایجاد می‌کند .
R23/24/25 در صورت استنشاق، خوردن و تماس با پوست مسمومیت ایجاد می‌کند .
R24/25 در صورت تماس با پوست یا خوردن مسمومیت ایجاد می‌کند .
R26/27 در صورت استنشاق و تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می‌کند .
R26/28 در صورت استنشاق و خوردن مسمومیت شدید ایجاد می‌کند .
R26/27/28 در صورت استنشاق، تماس با پوست و خوردن، مسمومیت شدید ایجاد می‌کند .
R27/28 در تماس با پوست و خوردن مسمومیت شدید ایجاد می‌کند .
R36/37 چشم ها و دستگاه تنفسی را تحریک می‌کند .
R36/38 باعث تحریک چشم‌ها، و پوست می‌شود .
R36/37/38 باعث تحریک چشم‌ها دستگاه تنفسی و پوست می‌شود .
R37/38 باعث تحریک دستگاه تنفسی و پوست می‌شود .
R42/43 در صورت استنشاق و تماس با پوست ممکن است باعث حساسیت شود .

 CAPTCHA