ورود به سایت

موارد مهم ایمنی در آزمایشگاه

  برچسب گذاری مواد شیمیایی

  بر چسب گذاری مواد شیمیایی عبارت است از ثبت مهمترین ویژگیهای ماده شیمیایی بر روی ظروف محتوی آن

  · کلیه ظروف مواد شیمیایی اعم از کوچک ،متوسط،بزرگ باید دارای برچسب باشد تا به عموم افرادی که با آن سرو کار دارند آگاهی دهد که محتوی ظرف چیست و چه خطراتی دارد.

  · برچسب مواد شیمیایی خطرناک باید علاوه برخطرات فیزیکی (قابلیت اشتعال ،انفجار) خطرات میل ترکیبی یاناسازگاری موادرانیزشامل شود.

  · بر چسب باید به زبان رسمی کشور باشد.

  · برچسب بایدحاوی عناوین زیر باشد.

  · اطلاعات MSDS

  · نام و آدرس وشمار تلفن تولید کننده ،وارد کننده، توزیع کننده

  · نام ماده شیمیایی (نامهای شیمیایی، ترکیبات بوجود آورده ،اجزای خطرناک آن)

  · نمادهای خطر

  · عبارات خطر (R-phrases)

  · عبارات ایمنی (S-phrases)

  · نمادهای حرفی:

 

  E

  Explosive

  منفجره

  O

  Oxidizing

  اکسیدکننده

  F

  Highly flamable

  بسیارآتشگیر

  F+

  Extremely Flamable)

  شدیداً آتشگیر

  T+

  Very Toxic

  بسیارسمی

  T

  Toxic

  سمی

  C

  Corrosive

  خورنده

  Xn

  harmful

  زیان آور(خفیف تراز T )

  Xi

  Irritant

  التهاب آور(خفیف تراز C )

  


AWT IMAGE

   برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) بایستی شامل اطلاعات زیر می باشد :

   هویت ماده شیمیایی و اطلاعات مربوط به اجزا سازنده آن

   آشنایی با خطرات احتمالی و اقدامات اولیه اورژانسی ( برچسب های R و S )

   اقدامات اولیه در مواجهه با حریق

   اقدامات اولیه در صورت ریختن اتفاقی ماده شیمیایی و روش های مهار کردن سرایت آن

   شیوه صحیح حمل و نقل و نگهداری

   خواص فیزیکی و شیمیایی

   پایداری و واکنش پذیری

   اطلاعات سمیت ماده شیمیایی و اطلاعات اکولوژیکی

   اصول صحیح معدوم کردن پسماندهای آن

  همچنین برای اطلاعات بیشتر میتوانید از این فایل استفاده کنید.

  Ø اطلاعات ایمنی (MSDS) برخی از محصولات تولیدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سایت زیر ارایه شده است :

  http://www.npchse.net/safety/MSDS.asp

    Ø برگه های اطلاعات ایمنی (MSDS) برخی مواد بزبان انگلیسی در سایت زیر ارایه شده است:

  http://www.scottecatalog.com/msds.nsf/All?ReadForm

 CAPTCHA