ورود به سایت

کنفرانس

 اساتید و دانشجویان محترم دانشکده علوم پایه جهت آگاهی از آخرین کنفرانس های داخلی و خارجی می توانند از پایگاه های معرفی شده در زیر استفاده نمایند.

کنفرانس های مرتبط با گروه آموزشی شیمی

AWT Bulletکنفرانس های داخل کشور
AWT Bulletکنفرانس های خارجی ( لینک شماره یک)
AWT Bulletکنفرانس های خارجی ( لینک شماره دو)

کنفرانس های مرتبط با گروه آموزشی  فیزیک

AWT Bulletکنفرانس های داخل کشور
AWT Bulletکنفرانس های خارجی

کنفرانس های مرتبط با گروه آموزشی  زیست شناسی

AWT Bulletکنفرانس های داخل کشور
AWT Bulletکنفرانس های خارجی

 

 CAPTCHA