اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد  (استعدادهای درخشان)سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان گرامی و آرزوی توفیق روزافزون در تمامی مراحل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، اسامی آن دسته از متقاضیان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد داخل دانشگاه و سایر دانشگاههای سراسر کشور پس از بررسی نهایی پرونده داوطلبان براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شرح ذیل اعلام می نماید.
ضمناً زمان دقیق ثبت نام اینترنتی بدون آزمون پس از تایید و ارسال اسامی از سازمان سنجش و آموزش کشوردر نیمه دوم مهر از سایت معاونت آموزشی و گروه استعدادهای درخشان دانشگاه اعلام خواهد شد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان دقیق ثبت نام به اطلاعیه های گروه استعدادهای درخشان به پایگاه اینترنتی دانشگاه به آدرس www.uma.ac.ir بخش معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه فرمایید. 
ردیف کد متقاضی نام نام خانوادگی دانشگاه فارغ التحصیلی کد رشته محل عنوان رشته محل انتخابی
۱ ۸۸۶ سیده زهرا اقدسی گهراز دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۲۶۰۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /ادیان وعرفان وتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی /عرفان اسلامی *----/روزانه
۲ ۸۹۳ محدثه نجفی گنجگاه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۲۶۰۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /ادیان وعرفان وتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی /عرفان اسلامی *----/روزانه
۳ ۷۰۵ سینا مصطفایی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۰۹۳۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم اقتصادی /علوم اقتصادی *توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی /روزانه
۴ ۳۳۵۰ محمدحسین بخشی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل ۱۰۹۳۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم اقتصادی /علوم اقتصادی *توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی /روزانه
۵ ۲۲۷۱ میترا افصح دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۸۰۰۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /امار/امارریاضی *----/روزانه
۶ ۶۱۶۳ کوثر عطارنیا دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدراردبیل ۱۴۴۸۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی تربیتی *----/روزانه
۷ ۶۳۰۳ سایه بهمنی دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز ۱۳۰۱۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالی *----/روزانه
۸ ۷۸۳۹ رزا حسین زاده دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدراردبیل ۱۲۹۷۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /تحقیقات اموزشی *----/روزانه
۹ ۳۷۰۳ فردین انباز دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل ۱۰۹۰۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /مترجمی زبان عربی *----/روزانه
۱۰ ۳۷۲۵ حسین اثباتی مزجین دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل ۱۰۹۰۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /مترجمی زبان عربی *----/روزانه
۱۱ ۴۸۴۹ سمیه دانش خیارک دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت ۱۰۸۳۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه
۱۲ ۳۴۸۸ نسترن بهمن پور تک بلاغ دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت ۱۲۶۰۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /ادیان وعرفان وتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی /عرفان اسلامی *----/روزانه
۱۳ ۳۵۰۰ حامد اذردخت دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل ۱۲۶۰۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /ادیان وعرفان وتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی /عرفان اسلامی *----/روزانه
۱۴ ۳۶۶۷ نسیم امیرپور دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت ۱۸۳۲۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /ریاضی /ریاضی کاربردی *انالیزعددی /روزانه
۱۵ ۸۹۹ نادیا اکبرپور دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۳۱۸۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۱۶ ۹۰۶ هوشنگ میهن پرست دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۳۱۸۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۱۷ ۷۶۸۱ یلدا سیددین خواه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۲۰۸۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان شناسی /زبان شناسی *----/روزانه
۱۸ ۷۶۸۶ رقیه وهاب زاده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۲۰۸۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان شناسی /زبان شناسی *----/روزانه
۱۹ ۳۴۵۸ یاسمن قادری دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز ۱۳۱۸۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۲۰ ۶۴۲۰ محدثه حسنی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۳۱۸۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۲۱ ۳۲۰۵ رقیه جیره میرک دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی ارومیه ۱۷۳۰۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *فیزیک ماده چگال /روزانه
۲۲ ۳۲۰۷ زهرا ذوالفقاری دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی ارومیه ۱۷۴۴۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *اپتیک ولیزر/روزانه
۲۳ ۵۶۵۹ هانیه حیدرزاده دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت ۱۴۳۶۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۲۴ ۶۰۷۷ طناز یوسف صدیق دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت ۱۴۱۸۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۲۵ ۶۰۷۹ حنانه سیلانی دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت ۱۴۴۴۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی واموزش کودکان استثنایی *----/روزانه
۲۶ ۷۰۶ پرور جعفری نوعدوست دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۱۲۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /باستان شناسی /باستان شناسی *دوران تاریخی ایران /روزانه
۲۷ ۷۰۷ ماهان یونس پور دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۱۲۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /باستان شناسی /باستان شناسی *دوران تاریخی ایران /روزانه
۲۸ ۴۱۳ محمدرسول پورجعفر مغانلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۱۸۰۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز/روزانه
۲۹ ۴۲۴ غلامرضا امیری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۱۷۳۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *تاریخ ایران اسلامی /روزانه
۳۰ ۴۲۶ سمانه جباری پروین دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۱۷۳۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *تاریخ ایران اسلامی /روزانه
۳۱ ۴۳۱ زهرا اصفی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۱۸۰۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز/روزانه
۳۲ ۴۳۵ فاطمه یوسف پور دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۱۷۳۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *تاریخ ایران اسلامی /روزانه
۳۳ ۶۹۲ زهرا رفیع پور هفتخوانی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۰۷۷۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی /سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی *سنجش ازدور/روزانه
۳۴ ۶۹۴ عاطفه خوشقدم هره دشت دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۰۳۶۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم جغرافیایی /اب وهواشناسی *سینوپتیک /روزانه
۳۵ ۶۹۸ محمد رسولی به جندی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۰۴۹۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم جغرافیایی /جغرافیاوبرنامه ریزی شهری *کاربری اراضی وممیزی املاک /روزانه
۳۶ ۷۰۰ حنانه پاشایی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۰۷۷۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی /سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی *سنجش ازدور/روزانه
۳۷ ۳۲۵۱ مریم رحیم زاده دانشگاه لرستان -خرم اباد ۱۰۷۷۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی /سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی *سنجش ازدور/روزانه
۳۸ ۶۰۸۳ شیما جهانی دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت ۱۶۰۷۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره مدرسه /روزانه
۳۹ ۶۰۸۵ امیر رضا کوهی دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل ۱۶۰۷۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره شغلی /روزانه
۴۰ ۶۰۸۶ زهرا طاهری اوغانی دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت ۱۶۰۹۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره خانواده /روزانه
۴۱ ۶۴۹۷ علی بابایی اغمیونی دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل ۱۶۱۰۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره توانبخشی /روزانه
۴۲ ۶۰۷۲ ویدا سالک فروتن دانشگاه ازاداسلامی واحدتبریز ۱۴۳۶۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۴۳ ۶۰۷۵ مهشید فتحی موسسه غیرانتفاعی میزان -تبریز ۱۴۱۸۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۴۴ ۵۶۵۵ مهنوش بابایی دانشگاه پیام نوراستان همدان -مرکزملایر ۱۴۳۶۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۴۵ ۵۶۵۶ سمیرا طالبی دانشگاه ازاداسلامی واحدارومیه ۱۴۳۶۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۴۶ ۵۶۵۷ سمیه دهقانی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزمشکین شهر ۱۴۱۸۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۴۷ ۵۶۵۸ معصومه عباس نواز دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -واحدسراب ۱۴۱۸۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۴۸ ۲۴۲۳ فاطمه زارع شاهی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۴۴۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی واموزش کودکان استثنایی *----/روزانه
۴۹ ۲۴۲۷ صفا عابدی بناب دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۴۸۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی تربیتی *----/روزانه
۵۰ ۲۴۳۰ راستین خواجوی نوری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۴۴۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی واموزش کودکان استثنایی *----/روزانه
۵۱ ۲۰۲۸ اسرین قادری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۳۶۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۵۲ ۲۰۳۳ خدیجه عیوض زاده قراجه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۳۶۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۵۳ ۲۰۵۰ سپیده قهرمان پور دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۳۶۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۵۴ ۲۰۶۷ صنم بهمن یار دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۱۸۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۵۵ ۲۱۶۸ رقیه بیت اله زاده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۱۸۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۵۶ ۲۱۸۶ ایناز شهریور سوسهاب دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۴۴۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی واموزش کودکان استثنایی *----/روزانه
۵۷ ۲۲۲۲ مینا میرزایی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۱۸۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۵۸ ۱۲۷۳ زهرا نوری کورایم دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۰۸۳۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه
۵۹ ۱۲۸۲ ندا عزت پور ابی بیگلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۰۸۳۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه
۶۰ ۱۳۳۶ سحر سحر خیزان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۰۸۳۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه
۶۱ ۱۳۴۷ مریم قهرمان روزگار دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۰۸۳۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه
۶۲ ۷۳۷ زهرا کامل پیرالوان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۰۰۴۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *----/روزانه
۶۳ ۷۳۸ نرگس زندیان اجیرلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۰۰۴۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *----/روزانه
۶۴ ۸۶۳ فاطمه رفیعی اتشگاه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۰۰۴۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *----/روزانه
۶۵ ۸۷۱ فریده بدری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۰۲۶۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *اموزش زبان فارسی /روزانه
۶۶ ۳۷۴۳ هدیه اعتمادی مغانلو دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز ۱۰۰۴۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *----/روزانه
۶۷ ۱۰۰۱۳ مایده اقامحمدزاده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۶۵۷۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /علوم زمین /علوم زمین *زمین شناسی اقتصادی /روزانه
۶۸ ۳۱۵۱ فاطمه ارمون کلشتری دانشگاه گیلان -رشت ۱۸۷۳۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی جانوری /زیست شناسی جانوری *فیزیولوژی جانوری /روزانه
۶۹ ۱۲۲ الناز رحمتی کلخوران دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۹۱۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست فناوری *میکروبی /روزانه
۷۰ ۱۲۳ رعنا صداقت گندشمین دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۸۷۳۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی جانوری /زیست شناسی جانوری *فیزیولوژی جانوری /روزانه
۷۱ ۲۸ مهرناز رسولی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۷۲۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست شناسی سلولی ومولکولی *----/روزانه
۷۲ ۳۳ امیرحسین حسینی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۷۲۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست شناسی سلولی ومولکولی *----/روزانه
۷۳ ۳۸ کیمیا شکاریان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۹۰۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /بیوفیزیک *----/روزانه
۷۴ ۴۶ کیمیا یاورپور دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۷۲۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست شناسی سلولی ومولکولی *----/روزانه
۷۵ ۳۱۸۶ سودا پیغامی اشنایی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل ۱۷۹۱۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست فناوری *میکروبی /روزانه
۷۶ ۳۱۴۷ شعله جاهدی دانشگاه پیام نوراستان گیلان -مرکزتالش ۱۷۷۲۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست شناسی سلولی ومولکولی *----/روزانه
۷۷ ۱۳۲ محمدصادق ندیری نیری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۶۸۸۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /شیمی /شیمی *شیمی الی /روزانه
۷۸ ۳۲۱۰ زهرا نبی پور سنجبد دانشگاه دامغان ۱۷۱۱۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /شیمی /شیمی *شیمی تجزیه /روزانه
۷۹ ۳۲۱۷ عفت مصطفوی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل ۱۷۱۱۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /شیمی /شیمی *شیمی تجزیه /روزانه
۸۰ ۲۴۴۰ ایسا شهیم پرمهر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۲۸۸۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /مدیریت اموزشی *----/روزانه
۸۱ ۲۴۴۱ انا زارع برسیانی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۲۸۸۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /مدیریت اموزشی *----/روزانه
۸۲ ۲۴۴۲ سودا اجری خامسلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۲۹۴۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /اموزش وبهسازی منابع انسانی *----/روزانه
۸۳ ۲۴۴۳ زهرا فتحی ساقصلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۲۹۴۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /اموزش وبهسازی منابع انسانی *----/روزانه
۸۴ ۲۴۴۴ سناء برزگرجلالی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۳۰۱۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالی *----/روزانه
۸۵ ۲۴۴۵ فاطمه حسن زاده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۲۹۷۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /تحقیقات اموزشی *----/روزانه
۸۶ ۶۱۵۴ شهلا میراحمدی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزمشکین شهر ۱۳۰۱۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالی *----/روزانه
۸۷ ۱۲۵۴ ایدا میزبان قصابه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۰۰۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم سیاسی وروابطبین الملل /مطالعات منطقه ای *مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز/روزانه
۸۸ ۹۴۴ رقیه محمدی اغجه کهل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۳۹۹۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم سیاسی وروابطبین الملل /مطالعات منطقه ای *مطالعات خاورمیانه وشمال افریقا/روزانه
۸۹ ۲۱۶ نازنین گل محمدی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۱۶۲۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۹۰ ۳۸۹۲ سایه قاسمزاده دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل ۱۱۵۳۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /مدیریت ورزشی *مدیریت بازاریابی وارتباطات ورزشی /روزانه
۹۱ ۳۸۹۳ فاطمه برمکی علمدار دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزمشکین شهر ۱۱۲۷۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی وتندرستی /روزانه
۹۲ ۳۸۹۷ مریم اقبالی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل ۱۱۲۹۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی کاربردی /روزانه
۹۳ ۳۸۹۸ مریم میرحبیبی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل ۱۱۲۹۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی کاربردی /روزانه
۹۴ ۳۸۹۹ زهرا شعبانی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل ۱۱۲۹۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی کاربردی /روزانه
۹۵ ۳۹۰۰ سپیده جعفری دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل ۱۱۴۱۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /بیومکانیک ورزشی *----/روزانه
۹۶ ۳۹۰۶ پوریا فتحی دانشگاه ازاداسلامی واحداردبیل ۱۱۲۷۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی وتندرستی /روزانه
۹۷ ۴۴۶۱ زهرا نادری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۱۴۱۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /بیومکانیک ورزشی *----/روزانه
۹۸ ۴۶۵۳ علی جدی قشلاق ایلخچی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۱۴۱۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /بیومکانیک ورزشی *----/روزانه
۹۹ ۴۶۹۴ نیما مولودی چیانه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۱۲۹۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی کاربردی /روزانه
۱۰۰ ۴۷۰۱ نوید خلیلی واحد دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۱۵۳۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /مدیریت ورزشی *مدیریت بازاریابی وارتباطات ورزشی /روزانه
۱۰۱ ۴۸۳۰ مارال سیاه کوهیان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۱۲۹۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی کاربردی /روزانه
۱۰۲ ۹۶۱۸ علی نصری اصل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۱۴۱۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /بیومکانیک ورزشی *----/روزانه
۱۰۳ ۳۸۰۸ زهرا کرمی دانشگاه گنبد ۲۳۳۰۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی اب /علوم ومهندسی اب *منابع اب /روزانه
۱۰۴ ۱۶۴۵ پوریا فرخی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۳۷۷۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی باغبانی /علوم ومهندسی باغبانی *تولیدمحصولات گلخانه ای /روزانه
۱۰۵ ۱۶۶۲ ساناز ادینه هشجین دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۳۷۵۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی باغبانی /علوم ومهندسی باغبانی *گیاهان دارویی /روزانه
۱۰۶ ۱۶۳۱ نگین سلطانی قره چناق دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۳۹۴۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی جنگل /علوم ومهندسی جنگل *علوم زیستی جنگل /روزانه
۱۰۷ ۱۶۳۲ امیرحسین تابش دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۳۲۱۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی اب /علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی /روزانه
۱۰۸ ۱۶۹۰ محدثه رزمی حمزه خانلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۴۰۵۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مدیریت حاصلخیزی -زیست فناوری ومنابع خاک /مدیریت منابع خاک *فیزیک وحفاظت خاک /روزانه
۱۰۹ ۱۶۹۳ شادی ارجمند نوشهر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۴۰۶۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مدیریت حاصلخیزی -زیست فناوری ومنابع خاک /مدیریت منابع خاک *منابع خاک وارزیابی اراضی /روزانه
۱۱۰ ۱۶۹۶ امین جهانگیری پته خور دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۴۴۳۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی صنایع غذایی /علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوری موادغذایی /روزانه
۱۱۱ ۳۲۴۴ بنیامین مرسل پور دویل دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل ۲۴۴۳۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی صنایع غذایی /علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوری موادغذایی /روزانه
۱۱۲ ۷۳۴ فاطمه حاجی زاده چکوسری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۲۶۷۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /فلسفه /فلسفه معاصر*----/روزانه
۱۱۳ ۷۳۵ سارا فردوسی پیراقوم دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۲۶۷۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /فلسفه /فلسفه معاصر*----/روزانه
۱۱۴ ۷۳۶ مژده فکوری جوکندان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۲۶۷۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /فلسفه /فلسفه معاصر*----/روزانه
۱۱۵ ۱۴۷۲ فاطمه اروانی اردبیلی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۳۶۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *ذرات بنیادی ونظریه میدان ها/روزانه
۱۱۶ ۱۴۷۸ نگین قولی اورجعلی لو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۴۴۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *اپتیک ولیزر/روزانه
۱۱۷ ۱۳۶ شروین دادگر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۳۰۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *فیزیک ماده چگال /روزانه
۱۱۸ ۱۳۷ محمدمهدی رسولی جمادی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۳۶۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *ذرات بنیادی ونظریه میدان ها/روزانه
۱۱۹ ۱۳۹ مهسا حسنی دباغی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۳۴۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *فیزیک هسته ای /روزانه
۱۲۰ ۱۴۴ الهام نعمتی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۳۶۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *ذرات بنیادی ونظریه میدان ها/روزانه
۱۲۱ ۱۴۵ پریان لطفی ورگه سران دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۴۴۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *اپتیک ولیزر/روزانه
۱۲۲ ۱۵۲ سمانه خالدی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۴۴۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *اپتیک ولیزر/روزانه
۱۲۳ ۶۴۸۸ افسانه بیگ وردی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۳۰۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *فیزیک ماده چگال /روزانه
۱۲۴ ۹۵۲ سجاد ابراهیمی خراوان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۴۵۱۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /حشره شناسی کشاورزی /حشره شناسی کشاورزی *----/روزانه
۱۲۵ ۹۶۶ حانیه سادات عزیزی کاشی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۴۵۱۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /حشره شناسی کشاورزی /حشره شناسی کشاورزی *----/روزانه
۱۲۶ ۵۷۹۲ هاشم اعیادی مغانلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۴۵۶۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /بیماری شناسی گیاهی /بیماری شناسی گیاهی *----/روزانه
۱۲۷ ۳۴۴۱ فاطمه عبادی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل ۱۳۱۸۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۱۲۸ ۳۳۶۲ نیلوفر مشکینی خیاوی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی -اردبیل ۱۵۳۵۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت دولتی *بودجه ومالیه عمومی /روزانه
۱۲۹ ۳۲۴۸ سما خداپناه اجیرلو دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل ۱۵۰۲۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *مدیریت استراتژیک /روزانه
۱۳۰ ۳۲۴۹ شاهین فتحی جابلو دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل ۱۴۹۹۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *بازاریابی /روزانه
۱۳۱ ۷۰۸ علی اظهری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۶۲۲۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت کسب وکاروامورشهری /مدیریت کسب وکار*بازاریابی /روزانه
۱۳۲ ۷۱۰ نگین عباسی زارنجی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۵۰۲۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *مدیریت استراتژیک /روزانه
۱۳۳ ۷۱۵ صغری ابش زاده شبلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۹۹۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *بازاریابی /روزانه
۱۳۴ ۷۱۹ هانیه ذوالفقارزاده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۴۹۹۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *بازاریابی /روزانه
۱۳۵ ۹۲۸۲ یاسمین قربانی نسب دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۵۰۲۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *مدیریت استراتژیک /روزانه
۱۳۶ ۹۲۸۳ مارال صابونی وایقان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۶۲۲۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت کسب وکاروامورشهری /مدیریت کسب وکار*بازاریابی /روزانه
۱۳۷ ۶۵۳ لیلا بدری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۳۴۲۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت جهانگردی /مدیریت جهانگردی *برنامه ریزی توسعه جهانگردی /روزانه
۱۳۸ ۶۵۷ علیرضا سیاهی عربلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۳۴۲۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت جهانگردی /مدیریت جهانگردی *برنامه ریزی توسعه جهانگردی /روزانه
۱۳۹ ۶۶۳ پریسا گیلک دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۳۴۲۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت جهانگردی /مدیریت جهانگردی *برنامه ریزی توسعه جهانگردی /روزانه
۱۴۰ ۶۶۷ سماء طهماسب عالی ارا اللوی بزرگ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۳۴۲۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت جهانگردی /مدیریت جهانگردی *برنامه ریزی توسعه جهانگردی /روزانه
۱۴۱ ۶۷۹ اناهید اخوتیان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۳۴۲۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت جهانگردی /مدیریت جهانگردی *برنامه ریزی توسعه جهانگردی /روزانه
۱۴۲ ۲۴۳۴ حمیدرضا زارعی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۶۰۹۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره خانواده /روزانه
۱۴۳ ۲۴۳۵ معصومه ابکار دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۶۰۷۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره مدرسه /روزانه
۱۴۴ ۲۴۳۸ ساهره یزدانی جید دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۶۱۰۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره توانبخشی /روزانه
۱۴۵ ۲۴۳۹ فاطمه فضلی سردهایی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۶۰۷۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره شغلی /روزانه
۱۴۶ ۱۶۳ ملیکا صبور اسگ شهری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۷۳۰۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *فیزیک ماده چگال /روزانه
۱۴۷ ۳۱۸ امید ایمانی شام اسبی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۹۶۶۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *کنترل /روزانه
۱۴۸ ۳۲۲ سعید پادبان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۹۲۴۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی /روزانه
۱۴۹ ۳۲۶ میلاد بایرامی پیراقوم دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۹۲۴۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی /روزانه
۱۵۰ ۳۵۱ لیلا نصیری نریمان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۸۹۳۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *مدارهای مجتمع الکترونیک /روزانه
۱۵۱ ۳۵۸ سعید قهرمان زاده جید دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۹۱۹۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *سیستم های قدرت /روزانه
۱۵۲ ۹۶۲۱ مهدی ورقیال دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۱۸۹۳۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *مدارهای مجتمع الکترونیک /روزانه
۱۵۳ ۳۲۳۲ مهرشاد یوسف زاده تبری دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل ۱۹۱۹۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *سیستم های قدرت /روزانه
۱۵۴ ۳۲۳۵ مریم حاجی زاده چکوسری دانشگاه پیام نوراستان گیلان -مرکزرشت ۱۹۱۹۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *سیستم های قدرت /روزانه
۱۵۵ ۱۶۸۰ نگار میرزایی کلی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۳۵۴۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /زراعت واصلاح نباتات /اگروتکنولوژی *علوم علف های هرز/روزانه
۱۵۶ ۱۶۸۳ ایدا اسکندرزاده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۳۳۸۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /زراعت واصلاح نباتات /ژنتیک وبه نژادی گیاهی *----/روزانه
۱۵۷ ۱۶۸۶ توران امن زاده قوجه بگلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۳۵۱۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /زراعت واصلاح نباتات /اگروتکنولوژی *علوم وتکنولوژی بذر/روزانه
۱۵۸ ۳۸۱ شقایق رضایی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۰۰۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی شیمی /مهندسی شیمی *فرایندهای جداسازی /روزانه
۱۵۹ ۳۸۴ زهرا بلنداختر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۰۰۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی شیمی /مهندسی شیمی *فرایندهای جداسازی /روزانه
۱۶۰ ۳۸۹ محمدرضا شاهی دراباد دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۰۰۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی شیمی /مهندسی شیمی *فرایندهای جداسازی /روزانه
۱۶۱ ۱۶۹۵ محمدقاسم خانعلی پور گورانسراب دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۴۳۸۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی /مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی *صنایع سلولزی /روزانه
۱۶۲ ۳۲۴۲ رضا جوادی دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران ۲۴۳۸۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی /مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی *صنایع سلولزی /روزانه
۱۶۳ ۱۶۴۰ عرفان صدایی اذر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۳۱۳۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی مرتع وابخیزداری /علوم ومهندسی مرتع *مدیریت مرتع /روزانه
۱۶۴ ۱۶۵۷ فاطمه جهاندیده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۳۰۸۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی مرتع وابخیزداری /علوم ومهندسی ابخیز*حفاظت اب وخاک /روزانه
۱۶۵ ۲۲۸۳ زبیده عابدین زاده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۴۱۲۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم دام وطیور/علوم دامی *فیزیولوژی دام وطیور/روزانه
۱۶۶ ۱۶۱۹ احسان حسین زاده سربند دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۴۱۵۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم دام وطیور/علوم دامی *تغذیه دام /روزانه
۱۶۷ ۱۴۰۱ مصطفی اکبری خباز دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۴۱۸۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم دام وطیور/علوم دامی *تغذیه طیور/روزانه
۱۶۸ ۲۱۷ امیررضا فتحی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۰۶۵۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه
۱۶۹ ۲۱۸ سجاد صمیمی مغانلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۰۶۵۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه
۱۷۰ ۱۶۶۹ نسیم قبادی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۳۷۲۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی باغبانی /علوم ومهندسی باغبانی *گیاهان زینتی /روزانه
۱۷۱ ۱۶۷۴ مهسا خان رضایی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۳۶۷۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی باغبانی /علوم ومهندسی باغبانی *درختان میوه /روزانه
۱۷۲ ۱۷۳ منیژه سیفی جگرکندی دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران ۲۲۶۱۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی کامپیوتر/مهندسی کامپیوتر*معماری سیستم های کامپیوتری /روزانه
۱۷۳ ۲۰۹ ستایش عسگری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۵۰۵۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۷۴ ۲۱۰ رضا شکوهی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۵۰۵۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۷۵ ۲۱۱ نگین جوربنیان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۵۰۵۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۷۶ ۲۱۲ فرزاد یوسفی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۵۰۵۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۷۷ ۲۱۳ نگین یاری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۵۰۵۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۷۸ ۳۲۳۷ سالار اصغرنژاد دانشگاه ارومیه ۲۵۰۵۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۷۹ ۳۲۳۹ رومینا اقاجانی دانشگاه ازاداسلامی واحدابهر ۲۵۰۵۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۸۰ ۱۶۲۲ مهسا برزگر خاص دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۴۶۸۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی مکانیک بیوسیستم /مهندسی مکانیک بیوسیستم *طراحی وساخت /روزانه
۱۸۱ ۱۶۲۵ فاطمه کابینی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۴۷۸۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی /مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی *مدیریت وتحلیل سامانه ها/روزانه
۱۸۲ ۲۱۴ سونیا نقی زاده محبوب دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۱۶۲۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۱۸۳ ۲۱۵ سیدمهدی وهاب زاده قریشی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۱۶۲۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۱۸۴ ۳۲۳۱ جعفر شیرعلی زاده دانشگاه بناب ۲۱۶۲۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۱۸۵ ۱۶۲۶ پریسا مدبر ینکجه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل ۲۴۷۱۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی مکانیک بیوسیستم /مهندسی مکانیک بیوسیستم *انرژی های تجدیدپذیر/روزانه


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 7613 بار   |   دفعات چاپ: 197 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر