شماره تماس های ضروری

 | تاریخ ارسال: 1400/8/19 - 09:37 | 
شماره تلفن‌های ضروری دانشکده‌ها
( کد استان اردبیل: ۰۴۵ )
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر علیرضا قنبری رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۱۴۷
دکتر حسین شهاب معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۱۴۹
آقای عزیز جماعتی مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۱۴۷
دکتر سلیم فرزانه مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۳۱۵۰۵۱۵۸
دکتر زینب حزباوی مدیر گروه مرتع و آبخیزداری ۳۱۵۰۵۱۵۰
دکتر بیتا معزی پور مدیر گروه صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی ۳۱۵۰۵۱۰۶
دکتر کیومرث سفیدی مدیر گروه علوم و مهندسی جنگل ۳۱۵۰۵۱۶۷
دکتر هوشنگ رفیعی مدیر گروه گیاهپزشکی ۳۱۵۰۵۱۰۴
دکتر موسی ترابی مدیر گروه باغبانی و فضای سبز ۳۱۵۰۵۱۱۴
دکترجمال سیف دواتی مدیر گروه علوم دامی ۳۱۵۰۵۱۷۲
دکتر آمنه پوردربانی مدیر گروه بیوسیستم و مکانیزاسیون ۳۱۵۰۵۰۷۲
دکتر یونس زاهدی مدیر گروه صنایع غذایی ۳۱۵۰۵۱۷۰
دکتر محمد جواد رمضانی مقدم مدیر گروه مهندسی آب ۳۱۵۰۵۰۷۳
دکتر آیدا عباسی مدیر گروه علوم و مهندسی خاک ۳۱۵۰۵۰۷۷
آقای عسگر رضایی رییس اداره آموزش ۳۱۵۰۵۱۶۲
خانم اشرف شمس آذر کارشناس گروههای بیوسیستم و مکانیزاسیون -گیاهپزشکی - مهندسی خاک ۳۱۵۰۵۱۶۵

خانم زهرا ایمانزاده کارشناس گروههای علوم دامی- مهندسی آب - صنایع غذایی- علوم جنگل- صنایع چوب و کاغذ- علوم طبیعت ۳۱۵۰۵۱۶۵
آقای مسعود موسوی کارشناس گروههای باغبانی و فضای سبز- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۳۱۵۰۵۱۶۲
آقای اژدر مصروفی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۱۷۳
 
 
 
دانشکده فنی و مهندسی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر هادی غائبی رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۷۲۱
دکترجواد جاویدان معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۷۱۹
آقای حامد قاسمی مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۷۲۰
دکتر امین قنادی اصل مدیرگروه مهندسی عمران ۳۱۵۰۵۷۴۰
دکتر فرهاد صادق مغانلو مدیر گروه مهندسی مکانیک ۳۱۵۰۵۷۱۷
دکتر عزیز باباپور مدیر گروه مهندسی شیمی ۳۱۵۰۵۷۱۶
دکتر حمید حیدرزاده مدیر گروه مهندسی برق­ وکامپیوتر ۳۱۵۰۵۷۱۴
دکتر بهرام گسیلی مدیر گروه مهندس معماری ۳۱۵۰۵۷۷۱
آقای محمد عبدالهی رئیس اداره آموزش ۳۱۵۰۵۷۰۹
آقای شاهین ایزدی کارشناس گروه مهندسی عمران و  مهندسی معماری ۳۱۵۰۵۷۸۹
آقای امید عزیززاده کارشناس گروه مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی ۳۱۵۰۵۷۹۱
آقای محسن حسینی ­تبار کارشناس گروه مهندسی برق ­­وکامپیوتر ۳۱۵۰۵۷۹۰
آقای حمید رضا اقبالی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۷۲۳
 
دانشکده علوم
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر عبداله برهانی فر رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۱۷۷
دکتر جعفر برهانیان معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۱۷۸
آقای میلاد قهرمانزاده مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۱۷۷
دکترمحمد حمدی پور مدیر گروه فیزیک ۳۱۵۰۵۱۷۸
دکتر مرجان عابدی مدیر گروه شیمی ۳۱۵۰۵۱۹۲
دکتر نرگس ساداتی مدیر گروه زمین شناسی ۳۱۵۰۵۲۳۱
دکتر ابوالفضل بایرامی مدیر گروه زیست شناسی ۳۱۵۰۵۱۸۷
دکتر بهداد مصطفایی مدیر گروه آمار و کاربردها ۳۱۵۰۵۹۲۹
دکتر نیکروز حیدری مدیر گروه ریاضیات و کاربردها ۳۱۵۰۵۹۱۸
خانم فریده صلاتی رئیس اداره آموزش ۳۱۵۰۵۲۲۲
آقای غلامرضا حبیب زاده کارشناس رشته های ریاضی و آمار ۳۱۵۰۵۳۶۶
خانم رحیمه قربانی کارشناس رشته های زیست و زمین ۳۱۵۰۵۳۶۴
خانم مریم رنجبر کارشناس رشته های شیمی و فیزیک ۳۱۵۰۵۳۶۵
خانم تهمینه نامی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۱۹۳
 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۵۱۱
دکتر جواد گرجامی معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۵۱۲
آقای رامین نصرتی مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۵۱۰
دکتر افسانه سعیداختر مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی ۳۱۵۰۵۵۱۸
دکترعادل آزاد دل مدیر گروه زبان و ادبیات عربی ۳۱۵۰۵۵۰۶
دکترامین نواختی مقدم مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی ۳۱۵۰۵۵۱۴
  مدیر گروه ادیان،عرفان و فلسفه ۳۱۵۰۵۵۱۳
خانم سولماز امیر راشد مدیر گروه هنر ۳۱۵۰۵۱۴۴
دکترخدابخش اسداللهی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی ۳۱۵۰۵۵۲۹
آقای بهمن قره خانی کارشناس گروههای زبان انگلیسی،زبان وادبیات فارسی،زبان و ادبیات عربی ۳۱۵۰۵۵۳۷
آقای علی برنجی

کارشناس گروههای ادیان و عرفان و فلسفه،حقوق و علوم سیاسی ۳۱۵۰۵۵۳۶
کارشناس گروه هنر ۳۱۵۰۵۵۸۰
خانم لیلا قریشی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۵۲۰
 
 
 
 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر محمد نریمانی رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۶۲۵
دکتر اسماعیل صدری معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۶۲۴
آقای جواد پیرزاده اشرف مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۶۲۶
دکتر محسن برغمدی مدیر گروه تربیت بدنی ۳۱۵۰۵۶۲۷
دکتر اکبر عطادخت مدیر گروه روانشناسی ۳۱۵۰۵۶۲۹
دکتر علی رضایی شریف مدیر گروه مشاوره ۳۱۵۰۵۶۱
دکتر حسین تقوی مدیر گروه علوم تربیتی ۳۱۵۰۵۶۲۰
دکتر رضا فرضی زاده مدیرگروه فیزیولوژی ۳۱۵۰۵۶۱۸
آقای مهدی جهانبخش کارشناس آموزش دانشکده ۳۱۵۰۵۶۱۰
خانم نگار ظهری کارشناس آموزش دانشکده ۳۱۵۰۵۶۱۰
آقای عظیم امیدوار کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۶۲۳
 
دانشکده علوم اجتماعی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر بهرام ایمانی رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۹۸۱
دکتر صیاد اصغری معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۹۸۴
آقای محمدعلی اشرفی مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۹۸۰
دکتر جعفر آقازاده مدیر گروه تاریخ و جامعه شناسی ۳۱۵۰۵۹۸۹
دکتر اردشیر جوانمردزاده مدیر گروه باستان شناسی ۳۱۵۰۵۹۹۲
دکتر منصور رحمتی مدیر گروه جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی ۳۱۵۰۵۹۸۶
دکتر صیاد اصغری مدیر گروه جغرافیای طبیعی ۳۱۵۰۵۹۹۰
دکتر عبدالرحیم هاشمی مدیر گروه علوم اقتصادی ۳۱۵۰۵۹۶۵
دکتر حبیب ابراهیم پور مدیر گروه مدیریت دولتی و گردشگری ۳۱۵۰۵۹۸۲
دکتر قاسم زارعی مدیر گروه مدیریت بازرگانی ۳۱۵۰۵۹۸۷
آقای علی مرادی رئیس اداره آموزش ۳۱۵۰۵۹۹۶
  کارشناس آموزش ۳۱۵۰۵۹۹۵
آقای محمد هاشمی کارشناس آموزش ۳۱۵۰۵۹۶۹
خانم زینب عابدینی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۹۹۳
 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر محمد حسن زاده رئیس دانشکده ۳۲۷۱۶۰۴۲
دکتر وحید واحدی تیکمه داش معاون آموزشی دانشکده ۳۲۷۱۵۶۷۲
  مسئول دفتر دانشکده ۳۲۷۱۵۹۶۱
دکتر یاسر حسینی مدیر گروه مهندسی و فناوری کشاورزی ۳۲۷۱۵۸۷۸
دکتر طاهر یلچی مدیر گروه تولدات دامی ۳۲۷۱۵۴۱۸
  مدیر گروه تولیدات گیاهی ۳۲۷۱۶۰۶۲
آقای جبرائیل عشایری کارشناس آموزش دانشکده ۳۲۷۱۵۶۷۴
 
دانشکده فناوری‌های نوین نمین
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر هوشیار ایمانی رئیس دانشکده ۳۲۳۲۴۰۴۵
دکتر حمید صفوی معاون آموزشی دانشکده ۳۲۳۲۴۰۴۴
آقای پیام عزیزیان مسئول دفتر دانشکده ۳۲۳۲۲۹۵۳
دکتر مریم معاضدی مدیر گروه علوم مهندسی و مهندسی اپتیک و لیزر ۳۲۳۲۵۵۰۱
آقای محمدرضا فرخی کارشناس آموزش دانشکده ۳۲۳۲۳۶۲۲
خانم اعظم قدیری کارشناس آموزش دانشکده ۳۲۳۲۳۶۲۲
 
دانشکده کشاورزی مشگین شهر
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر حسن ملکی لجایر رئیس دانشکده ۳۲۵۴۵۶۲۲
دکتر علی شاهی قره لر معاون آموزشی دانشکده ۳۲۵۴۵۶۲۴
  مسئول دفتر دانشکده ۳۲۵۴۵۶۲۲
دکتر علی شاهی قره لر مدیر گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی ۳۲۵۴۵۶۲۴
خانم صدیقه میرزاده کارشناس آموزش دانشکده ۳۲۵۴۵۶۲۴
 
شماره تلفن‌های معاونت ها و حوزه ستادی
حوزه ریاست و روابط عمومی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر یونس پوربیرامی مدیر حوزه ریاست ۳۱۵۰۵۰۰۳
دکتر علی ناصری منش مدیر حراست ۳۱۵۰۵۰۱۰
دکتر سیف الله آقاجانی مدیر نظارت و ارزیابی ۳۱۵۰۵۰۳۹
آقای کمال نیکوزاد رئیس دفتر رئیس دانشگاه ۲ - ۳۱۵۰۵۰۰۱
آقای موسی ستاری سادات رئیس اداره روابط عمومی ۳۱۵۰۵۰۰۵
آقای رسول ارشادی فرد مسئول دفتر حوزه ریاست ۳۱۵۰۵۰۰۴
۳۱۵۰۵۰۰۳
آقای غلامرضا یوسفی فعال مدیر حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات ۳۱۵۰۵۰۰۷
دکتر رضوان شاددل رئیس گروه همکاری‌های علمی و بین الملل ۳۱۵۰۵۰۱۳
خانم رویا راثی زاده دفتر آکادمی زبان دانشگاه ۳۱۵۰۵۳۵۷
آقای توحید فکری رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر ۳۱۵۰۵۰۳۴
دکتر نعمت هدایت رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور ۳۳۵۲۱۹۴۳
 
معاونت پژوهش و فناوری
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکترجبرائیل رزمجو معاون ۳۱۵۰۵۷۸۸
آقای مهران شیرخانقاه مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۷۸۸
دکتر موسی ترابی گیگلو مدیر پژوهشی ۳۱۵۰۵۸۰۳
دکتر شهرام جمالی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳۱۵۰۵۸۰۴
دکتر حبیب شهبازی رئیس کتابخانه مرکزی ۳۱۵۰۵۷۸۷
دکتر مهدی اسکندرزاده اصل رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی ۳۱۵۰۵۸۰۵
دکتر میرداریوش شکوری رئیس آزمایشگاه مرکزی ۳۱۵۰۵۳۳۴
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر عباس فنی اصل معاون ۳۱۵۰۵۳۱۷
آقای رامین نصرتی مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۲۷۹
دکتر عادل آزاددل مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ۳۱۵۰۵۲۷۱
دکتر میرمهدی سید رحیمی مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ۳۱۵۰۵۲۷۰
  کارشناسان انجمن‌های علمی ۳۱۵۰۵۲۷۲
خانم سولماز عادل کانون‌های فرهنگی ۳۱۵۰۵۲۷۵
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر قادر قاسمی معاون ۳۱۵۰۵۳۱۸
آقای منصور فلاحتی مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۳۱۸
دکتر مهدی حسن پور مدیرامور آموزشی ۳۱۵۰۵۳۰۱
دکتر عبدالمجید دژم خوی مدیر تحصیلات تکمیلی ۱۶-۳۱۵۰۵۳۱۵
دکتر احد صابر مدیر استعدادهای درخشان و برنامه ریزی آموزشی ۳۱۵۰۵۳۱۳
۳۱۵۰۵۳۴۸
آقای اسدالله نظرزاده اداره ثبت نام ۳۱۵۰۵۳۰۵
آقای علی نیک نژاد

آقای رسول علیزاده
امور نظام وظیفه

رئیس اداره فارغ التحصیلان

۳۱۵۰۵۳۰۶

۳۱۵۰۵۳۱۲-۳۱۵۰۵۳۳۱
 

معاونت دانشجویی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر اسماعیل گلی معاون ۳۱۵۰۵۳۳۷
خانم گلناز بشیری مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۲۹۷
دکتر  علی شیخ الاسلامی مـدیـر امور دانشجـویـی ۳۱۵۰۵۲۹۹
آقای جعفر مجیدپور رییس اداره امور خوابگاههای برادران ۳۱۵۰۵۲۹۵
خانم رباب بخشایش رییس اداره امور خوابگاههای خواهران ۳۱۵۰۵۲۵۸
آقای یوسف نعمت اللهی رییس اداره رفاه و امور دانشحویی ۳۱۵۰۵۲۹۱
دکتر فاطمه قنادی اصل رئیس مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی ۳۱۵۰۵۲۵۵
دکتر امیرعلی جعفرنژاد مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه ۳۳۵۲۰۲۵۶
 
معاونت اداری و مالی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر تقی اکبری معاون ۳۱۵۰۵۰۰۳
آقای رسول ارشادی فرد مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۰۰۳
آقای خاقان آزاد مدیر اداری ۳۱۵۰۵۰۲۰
دکتر بهزاد قربانی مدیر مالی ۳۱۵۰۵۰۱۵
آقای رسول الیاسیان مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ۳۱۵۰۵۰۵۷
آقای نقی مالوفی مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات ۳۱۵۰۵۰۳۷
 
اطلاعات
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
           خانم زهرا بشیری مسئول مخابرات ۳۱۵۰۵۰۰۰
  نگهبانی درب اصلی دانشگاه ۳۱۵۰۵۰۵۱-۵۲


 


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5400 بار   |   دفعات چاپ: 227 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر