ایین نامه آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/23 - 11:01 | 
دانلود آیین نامه آموزشی 

خلاصه مقررات آموزشی دوره کاردانی و  کارشناسی پیوسته

 

۱-  تحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.

۲- آموزش رایگان برای هر دانشجو در هر دوره تحصیلی صرفا یکبار و در یک رشته تحصیلی امکان پذیر است.

تبصره۱: دانشجویان مشمول آموزش رایگان در دانشگاه در صورت حذف اضطراری، غیبت غیرموجه در کلاس و یا امتحان درس و عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد همان درس، موظف به پرداخت هزینه مربوطه طبق مصوبه هیات امنای دانشگاه است.

۳- مدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی دو سال و کارشناسی پیوسته چهار سال تحصیلی (هشت نیمسال) است. در صورت اتمام سنوات مجاز، برای دوره کاردانی حداکثر یک نیمسال  و برای دروه کارشناسی پیوسته بمدت دو نیمسال با مجوز شورای اموزشی دانشگاه قابل تمدید است در غیر اینصورت امکان ادامه تحصیل در آن دوره از دانشجو سلب می شود.

 

۴ دانشجو در هر نیمسال تحصیلی موظف است طبق برنامه اعلام شده گروه آموزشی خود حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب نماید حداکثر واحد مجاز انتخابی در بازه تابستان ۶ واحد درسی است.

۵- حضور دانشجو در تمام جلسات درس و امتحان الزامی است. و حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است.

تبصره۱: اگر دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند نمره آن درس به منزله صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت توسط شورای آموزشی واحد و تایید مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه، آن درس حذف می شود، در این صورت رعایت حد نصاب ۱۲ واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست و در صورت عدم کسب حداقل میانگین ۱۲ در آن نیمسال، یک نیمسال مشروطی برای دانشجو منظور می شود.

۶- نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نیمسال و کل وی محاسبه می شود.

۷- چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۲ باشد ثبت نام دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط انجام می شود. دانشجوی مشروط حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی در نیمسال بعدی را ندارد. چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی پیوسته ۳ نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می شود.

۸-دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل و با تایید گروه و واحد آموزشی، در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات مجاز تحصیلی استفاده نماید.

تبصره ۱: دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر تا قبل از شروع کلاس های هر نیمسال نسبت به ارائه درخواست مرخصی تحصیلی خود در سامانه آموزشی دانشگاه و طی مراتب اقدام نماید.

۹- مدت مجاز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات شامل (مرخصی زایمان دانشجو (و بررسی درخواست مرخصی پزشکی دانشجو پس از تایید پزشک معتمد دانشگاه، و بررسی و تصمیم گیری سایر مصادیق تحصیلی(مانند ماموریت همسر یا والدین و...) توسط کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه انجام می شود.

۱۰- ثبت نام و انتخاب واحد در زمان مقرر هر نیمسال تحصیلی الزامی است و عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، به منزله منصرف از تحصیل وی بوده و امکان ادامه تحصیل از دانشجو سلب می شود.

۱۱-دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید شخصا درخواست انصراف خود را پیشخوان سامانه جامع آموزشی دانشگاه ثبت کند.

تبصره۱: دانشجوی انصرافی باید به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل نماید.

تبصره۲:تحصیل مجدد دانشجوی انصرافی منوط به شرکت و قبولی در آزمون سراسری براساس ضوابط مربوطه است.

۱۲- دانشجوی دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط ذیل می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد.

الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه

ب) امکان اتمام تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده

ج) کسب حد نصاب نمره لازم رشته مورد نظر براساس کارنامه تغییر رشته و انتقال صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور(که هر سال به پورتال دانشگاه ارسال می شود)

د)موافقت واحدهای آموزشی مبدا و مقصد و تایید مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

ه) دانشجو در طول تحصیل فقط برای یکبار با رعایت سایر شرایط مجاز به درخواست تغییر رشته یا گرایش است.

و) تغییر رشته از نوبت دوم به روزانه، از غیر حضوری به نیمه حضوری و حضوری و از غیر حضوری به حضوری ممنوع است ولی برعکس آن مجاز است.

ط) دانشجویی که با تقاضای تغییر رشته او موافقت شده است مجاز است تا قبل از ثبت نام و انتخاب واحد در رشته جدید، تقاضای انصراف از تغییر رشته یا گرایش خود را به آموزش دانشگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر، حکم صادره غیر قابل تغییر است و حق تغییر رشته تا پایان دوره از نامبرده سلب می شود.

 

۱۳-  انتقال و انتقال توام با تغییر رشته دانشجو به سایر دانشگاه ها در صورت احراز شرایط لازم مورد نظر وزارت و دانشگاه و کسب حداقل نمره قبولی در رشته مورد تقاضای دانشجو، با موافقت دانشگاه مقصد و مبدا بلامانع است.

تبصره۱: انتقال و انتقال توام با تغییر رشته دانشجو از دانشگاه غیر دولتی به دولتی، از شهریه پرداز به رایگان، از غیرحضوری به نیمه حضوری و حضوری و از غیر حضوری به حضوری ممنوع، ولی عکس آن مجاز است.

۱۴-  معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو طبق ضوابط ذیل مقدور است:

۱ـ به ازای هر ۱۶ واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود. (این امر خاص دانشجو است که دروس را قبل از ورود به دانشگاه در مقطع فعلی گذرانده اند و مشمول دانشجوی تغییر رشته و گرایش در ضمن تحصیل نمی شود)

۱۵-  ملاک دانش آموختگی برای دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته گذراندن کلیه واحدهای برنامه درسی مصوب رشته با میانگین کل حداقل ۱۲ در پایان دوره است

۱۶- در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل ۶۸ واحد درسی (شامل حداکثر ۱۰ واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی بگذراند و میانگین کل واحدهای اخذ شده وی ۱۲ یا بالاتر باشد، می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیراینصورت، صرفاً یک گواهی، مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده به وی داده خواهد شد.

۱۷- تاریخ دانش آموختگی، تاریخ تایید نهایی (قفل نمره) آخرین نمره دانشجو در سامانه آموزشی دانشگاه است.