ورود به سایت

پرسش‌های متداول کمیته انضباطی و کمیسیون موارد خاص

 | تاریخ ارسال: 1399/7/15 - 11:50 | 
کمیته انضباطی

۱-رسیدگی به شکایات و تخلفات احتمالی دانشجویان در چه مراجعی قابل رسیدگی می باشد؟
الف- شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی ب- شورای انضباطی بدوی دانشجویان  ج- شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان  د- شورای مرکزی انضباطی مستقر در سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲- مراجع رسیدگی کننده به اعتراضات احکام صادره از سوی شورای انضباطی کدام هستند؟
الف- مرجع رسیدگی کننده به آرای شورای انضباطی بدوی، شورای انضباطی تجدید نظر می باشد. 
ب- مرجع رسیدگی کننده به آرای شورای انضباطی تجدید نظر، شورای مرکزی انضباطی دانشجویان می باشد.

۳- چه رفتار و اعمالی تخلف محسوب می شود؟
آن دسته از رفتارهای دانشجو تخلف است که در آئین نامه انضباطی یا شیوه نامه اجرائی به عنوان تخلف احصاء شده است.و تفکیک تخلفات به شرح ذیل می باشد:
الف: تخلفات عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، تهمت، ضرب و جرح، تخلفات رایانه ای و مخابراتی، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس، قتل و ...)
ب: تخلفات آموزشی و اداری 
ج: تخلفات سیاسی
د: تخلفات اخلاقی 

۴- اگر دانشجویی در طول تحصیل در شورای انضباطی  دارای سابقه بود چه زمانی برای امحاء آن می تواند اقدام کند؟
برای امحاء رای با شرط عدم تکرار تخلف تا پایان تحصیل ، بعد از فارغ التحصیلی و تسویه از دانشگاه می تواند برای امحاء آثار احکام اقدام نماید.

۵- فرق بین تقلب و تخلف در امتحانات چیست؟
تقلب عبارت است از استفاده محرز از اطلاعات، تجهیزات یا امکاناتی که مجاز نباشد با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی و انتفاع از آن، و تخلف عبارت است از به همراه داشتن مکتوبات و تجهیزات و امکانات غیر مجازی که استفاده از آنها محرز نگردد.

۶- بر اساس شیوه نامه انضباطی دانشجویان شورای انضباطی چه آرایی برای دانشجویان مرتکب تقلب یا تخلف در جلسه امتحان صادر می کند؟
بر اساس شیوه نامه انضباطی، دانشجویانی که مرتکب تقلب در آزمون شده باشد، با تشخیص شورای بدوی انضباطی به تنبیه بند ۶ (درج نمره ۲۵/۰) و متناسب با نوع تقلب به یکی از بندهای ۱ تا ۵ و در صورت تکرار علاوه بر تنبیه بند ۶ به یکی از بندهای ۹ تا ۱۲ محکوم می گردد. در صورت تخلف در آزمون به یکی از بندهای ۱ تا ۵ محکوم می گردد.


موارد خاص

۱- موارد خاص چیست و درخواست چه دانشجویانی در شورای بررسی موارد خاص قابل بررسی می باشد؟
موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنها به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار دانشجو که در تحصیلشان موثر بوده با مشکل مواجه گردیده که مطابق با ایین نامه کمیسیون در مورد آنها تصمیم گیری می شود.

۲-نحوه ثبت درخواست دانشجو در سامانه شورای بررسی موارد خاص به چه صورت است؟
دانشجو بری ثبت درخواست خود بایستی ابتدا وارد سامانه سجاد شده سپس در صفحه اصلی راهنمایی ثبت درخواست شورای بررسی موارد خاص را مطالعه و مطابق آن درخواست خود را ثبت نماید. یا در خواست خود را از طریق آموزش دانشکده به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

۳-آیا دانشجو جهت ثبت درخواست محدودیت زمانی دارد؟
دانشجو بدون محدودیت زمانی می تواند درخواست خود را در سامانه ثبت نماید

۴-اگر دانشجو نتواند در سنوات مجاز دروس خود را به پایان برساند چه اقدامی باید انجام دهد؟
دانشجو موظف است پس از اتمام سنوات تحصیلی به واحد آموزش مراجعه نموده و با تکمیل فرم های شورای بررسی موارد خاص و شورای آموزشی، درخواست تمدید سنوات تحصیلی نماید تا پرونده وی جهت اخذ تصمیم به شورای موارد خاص ارسال شود. ضمنا دانشجویان پسر درصورت کسب مجوز آموزشی بایستی نسبت به کسب مجوز نظام وظیفه نیز اقدام نمایند.

۵- زمان درخواست برای تمدید سنوات چه زمانی است؟
دانشجو ملزم است درخواست تمدید سنوات و مدارک لازم را حد اقل ۲ ماه قبل از شروع ترم ، از طریق سامانه سجاد یا از طریق آموزش دانشکده برای طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص ثبت ، تایید و پیگیری نماید.

۶- چه مدارکی برای تمدید سنوات مورد نیاز است؟
الف- در مقطع کارشناسی باید تعداد واحد و نوع دروس باقیمانده توسط واحد آموزشی مربوطه اعلام شود 
ب-در مقطع کارشناسی ارشد میزان پیشرفت پایان نامه باید توسط استاد راهنما مشخص شود 
ج-در مقطع دکتری میزان پیشرفت رساله و وضعیت تایید مقالات باید توسط استاد راهنما مشخص شود 
د- مدارک و مستندات مربوطه به خاص بودن وضعیت دانشجو که منجر به طولانی شدن دوره تحصیل باید ضمیمه شود .
ه- برای آقایان وضعیت نظام وظیفه مشخص شود .

 
۷- مراجع ذیصلاح چه کسانی هستند؟
پاسخ: در صورتی که دانشجو مدارک پزشکی ارائه نماید مدارک باید توسط پزشک معتمد دانشگاه و در صورتیکه دانشجو مدارک روانشناختی ارائه نمایید مدارک باید توسط مرکز مشاوره دانشگاه تایید شود

۸- درچه صورت دانشجو اخراجی می تواند در خواست بازگشت به تحصیل نماید؟
الف -.در صورت ارائه مدارک ومستنداتی که به تایید مواجع ذیصلاح وواحد آموزشی موبوطه رسیده باشد و دلالت بر خاص بودن وضعیت دانشجو دارند، می تواند درخواست بازگشت به تحصیل خود را ارسال نماید
ب-. بیش از یکسال (دو نیمسال برای کارشناسی ارشد) و دو سال ( چهار نیمسال برای کارشناسی ) از حکم اخراج نامبرده نگذشته باشد.
ج-برای آقایان در صورتیکه مشکل نظام وظیفه نداشته باشند

۹- آیا دانشجو انصرافی می تواند درخواست بازگشت به تحصیل دهد؟
پاسخ : در صورت ارائه دلایل ومستندات لازم که دال بر خاص بودن وضعیت باشد به تایید مراجع ذیصلاح و واحد آموزشی مربوطه رسیده باشد وبیش از یکسال(دو نیمسال برای کارشناسی ارشد) و دو سال ( چهار نیمسال برای کارشناسی )  از تاریخ انصراف وی نگذشته باشد متقاضی می تواند درخواست خود را ارسال نماید.

۱۰-نحوه ارسال مدارک برای بررسی وتایید در مراجع ذیصلاح( پزشک معتمد مرکز مشاوره) چگونه است؟
پاسخ :دانشجو باید کلیه مدارک ومستندات خود را به مسئول آموزش واحد تحویل دهد واین مدارک با نامه رسمی به مراجع مذکور ارسال شود .سپس در صورت تایید مدارک، متقاضی باید از طویق آموزش هر دانشکده درخواست طرح در کمیسیون خود را ارسال ومدارک مذکور توسط مسئولین واحد به درخواست مذکور الصاق می شود.

۱۱-آیا در صورت ارسال مدارک حتما با درخواست موافقت خواهد شد؟
پاسخ : خیر ارسال مدارک لزوما به معنی موافقت با درخواست نیست اعضاء شورای برسی موارد خاص پس از رویت و برسی کلیه مدارک در هر پرونده، تصمیم گیری خواهند نمود.

۱۲- جلسات شورای بررسی موارد خاص در چه زمانی تشکیل می شود؟
کمیسیون برسی موارد خاص بر اساس یک جدول زمان بندی شده هر دو هفته یکبار بنا بر ضرورت تشکیل خواهد شد ولی این به معنای طرح کلیه در خواستها در هر جلسه نخواهد بود . جلسات محدود است و ممکن است .تعداد کمی بنابر مورد در هر جلسه بررسی شود.

۱۳- نحوه اطلاع از رای کمیسیون بررسی موارد خاص چگونه است؟
۱- .متقاضی می تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت اداری پس از تشکیل جلسه کمیسیون برای بهره مندی از رویت رای موبوط به تقاضای خود از طریق آموزش اقدام نماید.
۲- متقاضی باید از مراجعه حضوری به دبیرخانه  کمیسیون بررسی موارد خاص در معاونت دانشجویی دانشگاه جدا پرهیز نماید چون ا مکان دریافت رای بصورت شفاهی طبق ضوابط مقدور نیست.
۳- کارشناسان هر واحد آموزشی نیز می توانند رای صادره در کمیسیون بررسی موارد خاص را از طریق کارتابل اداری رویت نمایند و به اطلاع متقاضی برسانند.

۱۴- چه افرادی می توانند به کمیسیون موارد خاص دانشگاه درخواست ارسال نمایند؟
الف- متقاضیان مرخصی بدون احتساب درسنوات و وقفه تحصیلی با ارائه مدارک ومستندات می توانند درخواست خود را ارسال نمایند.
ب- دانشجویان اخراجی وانصرافی که بیش از یکسال(دو نیمسال برای کارشناسی ارشد) و دو سال ( چهار نیمسال برای کارشناسی ) از تاریخ اخراج آنان نگذشته باشد می توانند درخواست خود را ارسال نمایند
ج- دانشجویان خانم که درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات به دلیل زایمان را دارند. مدارک مورد نیاز برای مرخصی قبل از زایمان گواهی ،استراحت مطلق است که به تایید پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشدو برای مرخصی پس از زایمان ارسال شناسنامه مادر و کودک جز مدارک ضروری است. نامبردگان موظند برای نیمسال های مورد درخواست، مدارک و تقاضای خود را به کمیسیون بررسی موارد خاص در موعد مقرر هر نیمسال ارسال نمایند.
د- متقاضیان تمدید سنوات: نامبردگان نیز باید دلایل طولانی شدن دوره تحصیلی را قید نمایند.

 


CAPTCHA