مناسبت ها
ورود به سایت

اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/30 - 12:46 | 
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان گرامی و آرزوی توفیق روزافزون در تمامی مراحل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، اسامی آن دسته از متقاضیان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد داخل دانشگاه و سایر دانشگاههای دولتی پس از بررسی نهایی پرونده داوطلبان براساس آیین نامه پذیرش ۱۵درصد بدون آزمون استعدادهای درخشان به شرح ذیل اعلام می نماید. شایان ذکر است اسامی اعلام شده اولیه بوده و پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت و قطعیت می یابد:
ضمناً زمان ثبت نام اینترنتی در اواخر مهرماه ۱۳۹۹ بعد از تایید و ارسال اسامی از سازمان سنجش و آموزش کشور در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.
کد متقاضی نام نام خانوادگی نوع مقطع کارشناسی رشته تحصیلی کد رشته محل عنوان رشته محل انتخابی
۱۵۰۶ معصومه بابانژاد ثمرین کارشناسی پیوسته ادیان وعرفان ۱۲۷۱۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/عرفان اسلامی/----/روزانه
۱۵۱۴ رویا ازادی بریس کارشناسی پیوسته ادیان وعرفان ۱۲۷۱۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/عرفان اسلامی/----/روزانه
۱۵۱۷ هاجر ابراهیمی قره تکان کارشناسی پیوسته ادیان وعرفان ۱۲۷۱۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/عرفان اسلامی/----/روزانه
۲۷۱۳ پویا سلیمی فر کارشناسی پیوسته امار ۱۸۲۶۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم پایه/امارریاضی/----/روزانه
۲۷۶۸ مهسا شکری کارشناسی پیوسته اموزش ابتدایی ۱۴۴۵۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی تربیتی/----/روزانه
۲۷۷۲ زهرا اشرفی فر کارشناسی پیوسته اموزش ابتدایی ۱۲۹۸۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت اموزشی/----/روزانه
۲۷۷۷ علی میرزایی گنجگاه کارشناسی پیوسته اموزش ابتدایی ۱۳۰۷۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/تحقیقات اموزشی/----/روزانه
۲۷۷۹ زینب امینی خناوندی کارشناسی پیوسته اموزش ابتدایی ۱۵۹۹۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مشاوره/مشاوره خانواده/روزانه
۲۷۸۰ زهرا خادمی استانه کارشناسی پیوسته اموزش ابتدایی ۱۵۹۷۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مشاوره/مشاوره مدرسه/روزانه
۲۸۲۷ مجتبی میرزاپورنیارق کارشناسی پیوسته اموزش ابتدایی ۱۳۰۷۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/تحقیقات اموزشی/----/روزانه
۱۴۵۳ سینا موسوی کارشناسی پیوسته اموزش زبان انگلیسی ۱۳۲۸۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/----/روزانه
۱۴۶۰ فاطمه امیریان بودالالو کارشناسی پیوسته اموزش زبان انگلیسی ۱۳۲۸۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/----/روزانه
۱۴۶۸ مریم حکیمی اصل کارشناسی پیوسته اموزش زبان انگلیسی ۱۳۲۸۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/----/روزانه
۱۴۷۶ رقیه لطفی بنه لر کارشناسی پیوسته اموزش زبان انگلیسی ۱۳۲۸۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/----/روزانه
۱۵۳۷ متینه رستمی پور کارشناسی پیوسته باستان شناسی ۱۴۱۵۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/باستان شناسی/تمدن وفرهنگ اسلامی ایران وسرزمین های دیگر/روزانه
۱۵۴۶ نوید مهدیه کارشناسی پیوسته باستان شناسی ۱۴۱۴۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/باستان شناسی/دوران تاریخی ایران/روزانه
۲۲۲۵ سما باباشی کارشناسی پیوسته باستان شناسی ۱۴۱۳۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/باستان شناسی/پیش ازتاریخ ایران/روزانه
۲۲۲۶ زهرا خیاوی کارشناسی پیوسته باستان شناسی ۱۴۱۵۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/باستان شناسی/تمدن وفرهنگ اسلامی ایران وسرزمین های دیگر/روزانه
۲۲۲۷ مژگان اکبری کارشناسی پیوسته باستان شناسی ۱۴۱۳۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/باستان شناسی/پیش ازتاریخ ایران/روزانه
۲۲۲۹ میلاد نصرتی قشلاق محمدبیگ کارشناسی پیوسته تاریخ ۱۱۷۷۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/تاریخ/تاریخ ایران اسلامی/روزانه
۲۲۳۰ شهلا کریمی کارشناسی پیوسته تاریخ ۱۱۸۴۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/تاریخ/مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز/روزانه
۱۷۳۹ میرباقر موسوی رویندزق کارشناسی پیوسته تاریخ ۱۱۷۷۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/تاریخ/تاریخ ایران اسلامی/روزانه
۱۷۴۳ اسما پاشاپور کارشناسی پیوسته تاریخ ۱۱۷۷۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/تاریخ/تاریخ ایران اسلامی/روزانه
۱۷۵۲ پیمان سهرابی اصل کارشناسی پیوسته تاریخ ۱۱۷۷۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/تاریخ/تاریخ ایران اسلامی/روزانه
۱۷۶۱ ارزو الماسی گویشام کارشناسی پیوسته تاریخ ۱۱۸۴۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/تاریخ/مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز/روزانه
۱۷۳۵ زهرا شهبازی شرفه کارشناسی پیوسته جغرافیای طبیعی ۱۰۴۳۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/ژئومورفولوژی/ژئومورفولوژی نظری/روزانه
۱۷۳۶ فرشید صحبتی هره دشت کارشناسی پیوسته جغرافیای طبیعی ۱۰۴۹۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/جغرافیاوبرنامه ریزی شهری/کاربری اراضی وممیزی املاک/روزانه
۲۲۲۲ محمدعلی اسماعیل پور کارشناسی پیوسته جغرافیای طبیعی ۱۰۸۲۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی/سنجش ازدور/روزانه
۲۲۲۳ سیده زهرا فاطمی کارشناسی پیوسته جغرافیای طبیعی ۱۰۴۹۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/جغرافیاوبرنامه ریزی شهری/کاربری اراضی وممیزی املاک/روزانه
۱۲۳۳ فاطمه خوران کارشناسی پیوسته روانشناسی ۱۴۳۶۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی بالینی/----/روزانه
۱۲۳۵ پردیس نیک مهر کارشناسی پیوسته روانشناسی ۱۴۳۶۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی بالینی/----/روزانه
۱۲۳۸ سارا علیانسب کارشناسی پیوسته روانشناسی ۱۴۳۶۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی بالینی/----/روزانه
۱۲۴۳ ابوبکر رحیمی کارشناسی پیوسته روانشناسی ۱۴۲۲۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی عمومی/----/روزانه
۱۲۵۳ الهه پارسی کارشناسی پیوسته روانشناسی ۱۴۲۲۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی عمومی/----/روزانه
۱۲۵۴ امیرحسین صادقی ماشک کارشناسی پیوسته روانشناسی ۱۴۴۲۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی واموزش کودکان استثنایی/----/روزانه
۲۷۳۳ علی سلمانی قورتلو کارشناسی پیوسته روانشناسی ۱۴۳۶۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی بالینی/----/روزانه
۲۷۵۵ علی ترکاشوند کارشناسی پیوسته روانشناسی ۱۴۴۲۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی واموزش کودکان استثنایی/----/روزانه
۲۷۵۸ زهره فرج زاده کارشناسی پیوسته روانشناسی ۱۴۲۲۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی عمومی/----/روزانه
۲۷۶۲ سبیکه مهرایین کارشناسی پیوسته روانشناسی ۱۵۹۹۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مشاوره/مشاوره خانواده/روزانه
۲۷۶۵ هانیه برنجی زاده کارشناسی پیوسته روانشناسی ۱۴۴۲۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی واموزش کودکان استثنایی/----/روزانه
۲۷۴۳ حسین اشیانی کارشناسی پیوسته روانشناسی عمومی ۱۴۳۶۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی بالینی/----/روزانه
۱۳۳۲ فاطمه فرخی کارشناسی پیوسته زبان وادبیات عربی ۱۰۸۸۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/ادبیات عربی/----/روزانه
۱۳۳۶ شیوا صفری کریق کارشناسی پیوسته زبان وادبیات عربی ۱۰۹۶۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مترجمی زبان عربی/----/روزانه
۱۳۳۹ ارزو حسین پور کارشناسی پیوسته زبان وادبیات عربی ۱۰۹۶۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مترجمی زبان عربی/----/روزانه
۱۳۴۷ سیده نیره جوادی قوزلو کارشناسی پیوسته زبان وادبیات عربی ۱۰۹۶۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مترجمی زبان عربی/----/روزانه
۱۳۵۶ فاطمه محمدزاده کارشناسی پیوسته زبان وادبیات عربی ۱۰۹۶۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مترجمی زبان عربی/----/روزانه
۲۲۳۱ معصومه نوراللهی نوین کارشناسی پیوسته زبان وادبیات عربی ۱۰۸۸۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/ادبیات عربی/----/روزانه
۱۷۳۱ فرشید بختی کارشناسی پیوسته زبان وادبیات فارسی ۱۰۰۴۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/زبان وادبیات فارسی/----/روزانه
۲۷۱۵ سیده زهرا سیدابراهیمی کارشناسی پیوسته زمین شناسی ۱۶۵۵۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم پایه/علوم زمین/زمین شناسی اقتصادی/روزانه
۲۶۰۸ سمن روشن چشم کارشناسی پیوسته زیست شناسی -علوم گیاهی ۱۹۰۰۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم پایه/زیست شناسی گیاهی/فیزیولوژی/روزانه
۲۶۱۹ مینا دخت شهباز کارشناسی پیوسته زیست شناسی -علوم گیاهی ۱۹۰۰۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم پایه/زیست شناسی گیاهی/فیزیولوژی/روزانه
۲۶۲۸ سهیلا عالی پور الوچه کارشناسی پیوسته زیست شناسی -علوم گیاهی ۱۹۰۰۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم پایه/زیست شناسی گیاهی/فیزیولوژی/روزانه
۲۵۶۲ فاطمه اصغری گلیزه کارشناسی پیوسته زیست شناسی -عمومی ۱۹۱۱۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم پایه/زیست شناسی جانوری/فیزیولوژی/روزانه
۲۵۶۸ سولماز محبوب محمود کارشناسی پیوسته زیست شناسی -عمومی ۱۷۹۹۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم پایه/زیست شناسی سلولی ومولکولی/----/روزانه
۲۵۴۶ لیلا تقی زاده مومن کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی ومولکولی ۱۷۹۹۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم پایه/زیست شناسی سلولی ومولکولی/----/روزانه
۲۵۵۳ زهرا سیف اله زاده کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی ومولکولی ۱۷۹۹۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم پایه/زیست شناسی سلولی ومولکولی/----/روزانه
۲۷۰۱ خدیجه پورنعمتی کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی ۱۶۸۶۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم پایه/شیمی/شیمی فیزیک/روزانه
۲۸۳۷ زینب فتوحی کارشناسی پیوسته علوم اقتصادی ۱۱۰۷۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/علوم اقتصادی/اقتصادنظری/روزانه
۱۲۸۹ ابوالفضل جواهری مغانلو کارشناسی پیوسته علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی ۱۴۴۵۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی تربیتی/----/روزانه
۱۲۹۴ فاطمه دهقانی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی ۱۲۹۸۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت اموزشی/----/روزانه
۱۳۰۰ پریا علمی جهان کارشناسی پیوسته علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی ۱۳۰۳۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/اموزش وبهسازی منابع انسانی/----/روزانه
۱۳۰۳ لیلا باهمت کارشناسی پیوسته علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی ۱۲۹۸۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت اموزشی/----/روزانه
۱۲۰۴ فاطمه اکبری ورگه سران کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ۱۱۳۷۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی ورزشی کاربردی/روزانه
۱۲۰۶ زهرا جعفرپور کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ۱۱۳۷۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی ورزشی کاربردی/روزانه
۱۲۱۰ ابراهیم پیری کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ۱۱۴۰۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض/روزانه
۱۲۱۴ سمیرا سلیمی کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ۱۱۵۹۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت ورزشی/مدیریت بازاریابی درورزش/روزانه
۱۲۱۷ مسعود کمالی کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ۱۱۵۹۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت ورزشی/مدیریت بازاریابی درورزش/روزانه
۱۲۲۰ نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ۱۱۴۰۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض/روزانه
۱۲۷۶ ایلار بیرار کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ۱۱۳۷۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی ورزشی کاربردی/روزانه
۱۲۸۱ حامد ابراهیم پور کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ۱۱۴۰۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض/روزانه
۱۳۲۱ حامد خیراللهی کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ۱۱۶۰۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت ورزشی/مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی/روزانه
۲۸۴۷ نسترن پیله ور صایب کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ۱۱۳۷۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی ورزشی کاربردی/روزانه
۲۸۵۸ شادی فتحی کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ۱۱۳۷۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی ورزشی کاربردی/روزانه
۱۹۴۸ محمدرضا کهن کارشناسی پیوسته علوم ومهندسی اب ۲۳۸۵۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی/علوم ومهندسی اب/ابیاری وزهکشی/روزانه
۲۷۲۰ عباس سلیمانزاده شکراب کارشناسی پیوسته علوم ومهندسی اب ۲۳۹۴۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی/علوم ومهندسی اب/منابع اب/روزانه
۱۷۷۶ بنفشه بردبارلمر کارشناسی پیوسته علوم ومهندسی صنایع غذایی /کشاورزی / ۲۵۲۰۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی/علوم ومهندسی صنایع غذایی/فناوری موادغذایی/روزانه
۲۶۴۹ سهند قاسم زاده کارشناسی پیوسته فیزیک ۱۷۵۶۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم پایه/فیزیک/ذرات بنیادی ونظریه میدان ها/روزانه
۲۸۳۱ یگانه حیدری امینجان کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی ۱۳۲۸۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/----/روزانه
۱۵۵۲ مهسا نامور کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ۱۴۹۰۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/بازاریابی/روزانه
۱۵۵۵ سولماز عباسیان جید کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ۱۴۹۰۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/بازاریابی/روزانه
۱۵۵۹ مجید عظیمی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ۱۴۹۰۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/بازاریابی/روزانه
۱۷۲۷ میرامیر فروزان کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ۱۴۹۴۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/کارافرینی/روزانه
۱۷۳۰ مهسا سعادت نیا نیاری کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ۱۴۹۴۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/کارافرینی/روزانه
۱۵۲۸ سعیده ساسانیان کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی ۱۳۵۱۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت جهانگردی/برنامه ریزی توسعه جهانگردی/روزانه
۱۳۰۹ علی همتی کارشناسی پیوسته مشاوره ۱۵۹۹۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مشاوره/مشاوره خانواده/روزانه
۱۸۵۷ فطمه جمشیددوست کارشناسی پیوسته مشاوره ۱۶۰۰۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مشاوره/مشاوره توانبخشی/روزانه
۲۳۵۹ پریسا زارع رسولی کارشناسی پیوسته مهندسی برق -الکترونیک ۱۹۳۷۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی ومهندسی/مهندسی برق/افزاره های میکروونانوالکترونیک/روزانه
۲۳۶۴ اصغر رجعتی نوجه ده کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی ۲۰۵۳۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی ومهندسی/مهندسی شیمی/طراحی فرایند/روزانه
۲۴۶۷ کامیاب خدایاری مصطفالو کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۲۳۰۳۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی ومهندسی/مهندسی کامپیوتر/معماری سیستم های کامپیوتری/روزانه
۲۴۹۱ مهسا صمدنژاد کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۲۳۰۳۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی ومهندسی/مهندسی کامپیوتر/معماری سیستم های کامپیوتری/روزانه
۱۹۳۳ زهرا حاجی اسداله بزاز کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات ۲۴۰۱۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی/ژنتیک وبه نژادی گیاهی/----/روزانه
۱۹۳۶ پریوش نظامی کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات ۲۵۵۹۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی/بیوتکنولوژی کشاورزی/----/روزانه
۱۷۷۳ اصغر قاسمی خلفلو کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی ۲۴۳۴۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی/علوم ومهندسی باغبانی/درختان میوه/روزانه
۱۷۶۹ حامد صمدی خادم کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی -علوم دامی ۲۴۹۲۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی/علوم دامی/تغذیه طیور/روزانه
۱۹۳۰ افسانه ساحلی کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی ۲۵۳۳۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی/بیماری شناسی گیاهی/----/روزانه
۲۵۰۲ سپیده ملک پور کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ۲۵۸۱۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/هنر/مهندسی معماری/----/روزانه
۲۵۱۱ زهرا ارویش کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ۲۵۸۱۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/هنر/مهندسی معماری/----/روزانه
۲۵۱۷ سیده معصومه مرتضوی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ۲۵۸۱۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/هنر/مهندسی معماری/----/روزانه
۱۷۹۰ یوسف یوسف زاده کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ۲۵۵۵۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی/مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی/مدیریت وتحلیل سامانه ها/روزانه
۱۸۱۷ ابوالفضل بزرگی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ۲۵۵۵۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی/مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی/بازیافت ومدیریت پسماند/روزانه
۲۳۸۱ الهه رنجبرپورنیاری کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ۲۲۲۳۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی/روزانه
۲۳۹۲ امیرحسین هاشمی دانش کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ۲۱۹۷۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک/ساخت وتولید/روزانه
۲۴۶۲ علی سلیم نژاد کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ۲۲۰۸۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک/طراحی کاربردی/روزانه
۱۸۳۱ فاطمه جودی ساری قیه کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / ۲۵۴۵۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی/مهندسی مکانیک بیوسیستم/طراحی وساخت/روزانه
۱۸۳۶ سحر ملجایی ایزد کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / ۲۵۴۸۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی/مهندسی مکانیک بیوسیستم/انرژی های تجدیدپذیر/روزانه
۱۸۷۴ وحیده مرادزاده کارشناسی پیوسته مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری ۲۳۷۱۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی/علوم ومهندسی ابخیز/حفاظت اب وخاک/روزانه
 


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 8073 بار   |   دفعات چاپ: 106 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر