هسته گردن آویز الکترو کارادیوگرافی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : :بابک رضایی افشار
تاریخ جذب : 98/08/20
 
عنوان ایده : گردن آویز الکترو کارادیوگرافی
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :
CAPTCHA