شرکت رمز گذاران فراگستر ریزپردازنده ی منطق

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل :  صادق امامی کردکندی
تاریخ جذب : 98/04/15

عنوان ایده : برنامه سیاره ثریا
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA