هسته بومی سازی و تولید فناوری پارچه های بتنی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:08 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : وحید نوید
تاریخ جذب : 98/04/31

عنوان ایده : بومی سازی و تولید فناوری پارچه های بتنی
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر :CAPTCHA