شرکت بهکار سازه سیامک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:08 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : رضا کارکن آزاد
تاریخ جذب : 98/02/01

عنوان ایده : بتن خودمتراکم
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA