هسته ساخت مشعل های دودزای یدید نقره

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 21:30 | 
مدیر عامل : محمد رضا افرنگ 
تاریخ جذب : 96/12/19

عنوان ایده :بومی سازی و ساخت مشعل های دودزای یدید نقره بارور کننده ابر ها و قطعات الکترونیکی مرتبط 
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA