کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی، آبان 1396

 | تاریخ ارسال: 1395/12/25 - 11:17 | 

کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی، آبان 1396

برگزار کننده: دانشگاه محقّق اردبیلی تحت حمایت سیویلیکا

مکان برگزاری: اردبیل، دانشگاه محقّق اردبیلی، سالن شهید خودسیانی 

امکان ارسال مقاله: بله

حوزه های تحت پوشش: هنر، کتاب، فرهنگ و تمدّن، مذهب

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری: 27 و 28 فروردین 1397

تاریخ شروع ثبت نام در همایش: 26/02/1396

تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش: 26/02/1396

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 15 اسفند 1396

اعلام نتایج داوری اصل مقالات: 15 فروردین 1397

سازمان کنفرانس

دبیر علمی کنفرانس: پروفسور محمد نریمانی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر حبیب شهبازی شیران

محورهای کنفرانس

- کتاب آرایی در تمدّن شیعی و بررسی آثار قدما؛

- بررسی اقلام خوش نویسی به‌کار رفته در کتابت قرآن در تمدّن شیعی؛

- بررسی آرایه های هنری در قرآن کریم؛

- پیش‌نیازهای معرفتی در کتاب آرایی دینی؛

- کتاب ‌آرایی، مقایسه و تطبیق بین ادیان؛

- نقش کتاب آرایی میراث درگرافیک معاصر؛

- کتابت، تذهیب و تشعیر و جلدسازی قرآن کریم؛

- شیوه‌های رایج مصوّرسازی کتب دینی؛

- کتاب ‌آرایی و جریان‌شناسی تاریخی؛

- طرح جلد و صفحه آرایی کتب دینی؛

- تحوّل هنر کتاب آرایی در ادوار اسلامی؛

- هنر کتاب آرایی در فرهنگ و هنر ایرانی و بررسی آثار نویسندگان؛

- هنر کتاب آرایی در اسلام و بررسی آثار نویسندگان؛

- نقش هنرمندان معاصر در احیای میراث شیعه بر  اساس هنر کتاب آرایی؛

-  نقش هنرمندان دوران اسلامی (دوران صفوی به بعد) در احیای میراث شیعه بر اساس هنر کتاب آرایی؛

- تاثیر قرآن در پیشرفت هنر کتاب آرایی در اسلام؛

- آرایش صفحات قرآن در ادوار اسلامی و مقایسۀ تطبیقی آ ن ها؛

- سیر کتابت قرآن در ادوار اسلامی؛

- بررسی آرایه‌های هنری و تزیینی در قرآن کریم؛

- عناصر تریینی اقتباس شده از خاور دور در کتاب آرایی عصر ایلخانی و تیموری؛

- تأثیر کتاب­های حماسی و تاریخی و عاشقانه در مضامین نوشتاری و تصویری؛

- طرّاحان تأثیر گذار در عرصۀ کتاب‌آرایی؛

- بررسی شیوه‌های جلدسازی در دوران اسلامی و مقایسۀ تطبیقی آن ها؛

- شیوه‌های رایج مصوّرسازی کتب عرفانی و دینی؛

- کتاب‌آرایی و جریان‌شناسی تاریخی

- بررسی اقلام خوش نویسی به‌کار رفته در کتابت قرآن در تمدّن شیعی؛

- مقایسه اقلام خوش نویسی در کتاب آرایی در دوران اسلامی و تحلیل خطوط به کار رفته در آن ها؛

- کتاب‌آرایی، مقایسه و تطبیق بین ادیان مختلف؛

- نقش کتاب‌آرایی در هنر گرافیک؛

- معرفی کتاب‌های تخصصی در حوزۀ کتاب‌آرایی و بررسی نقاط قوّت و ضعف آن ها؛

- مطالعۀ هنر کتاب آرایی برای احیای هنرهای گذشته، مانند فرش در دوران قبل از صفویّه ؛

- بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در قرون اوّلیّه؛

- بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دورۀ سلجوقی؛

- بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دورۀ تیموری؛

- بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دورۀ ایلخانی؛

- بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دوۀ صفویّه؛

- بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دوران پس از صفویّه (افشاریّه، زندیّه و قاجار)؛

- مضامین تشعیر و تذهیب در دوران اسلامی و تحلیل محتوای آن ها در هر دوره؛

- طرح اسلیمی در کتاب آرایی و تغییر و تحوّلات آن نسبت به قبل در ادوار اسلامی؛

- تأثیر فرهنگ بومی و محلّی در هنر کتاب‌آرایی در دوره­های اسلامی؛

- مفاهیم کتیبه نگاری و تزیینی بر روی جلد کتاب ها؛

- تحلیل مکاتب نقّاشی دردورۀ  اسلامی و مقایسه آن ها با هم؛

- کارکرد طرح جلد کتب دینی در بازنمایی محتوای آن ها؛

- تأثیر مصوّرسازی متن­ها در انتقال پیام برای گروه‌های جامعه؛

- جایگاه کتاب‌آرایی کتب دینی در حوزۀ نشر؛

- تذهیب وتشعیر و ختایی؛

- طرح جلد وصفحه آرایی کتب دینی؛

- مصوّر سازی، طرّاحی جلد و صفحه آرایی کتب مذهبی برای گروه های مختلف.CAPTCHA