اعضا - محمدحسن یزدانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدحسن یزدانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر محمدحسن یزدانی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
yazdaniuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::