اعضا - اتابک فیضی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اتابک فیضی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
1- مجری طرح پژوهشی با عنوان " بررسی عددی جریان های ناشی از شکست سد در اطراف پایه های پل" در دانشگاه محقق اردبیلی ( خاتمه یافته)
2- همکار طرح تحقیقاتی با عنوان " ممیزی HSEE تعداد 78 واحد صنعتی و تهیه و تکمیل شناسنامه HSEE آنها و همچنین تهیه شناسنامه HSEE شهرک صنعتی شماره دو اردبیل" بین دانشگاه محقق اردبیلی با شرکت شهرک های صنعتی اردبیل ( خاتمه یافته)
3- مجری طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی شکست سد و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن _ مطالعه موردی: سد گیوی)" بین دانشگاه محقق اردبیلی با شرکت آب منطقه ای استان اردبیل (خاتمه یافته)
4-مجری طرح پژوهشی با عنوان " مطالعه هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای جانبی مثلثی چند تایی در پلان با استفاده از مدل سازی عددی سه بعدی" در دانشگاه محقق اردبیلی ( خاتمه یافته)
 
:: ::