اعضا - سید سعید راثی نظامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سید سعید راثی نظامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

• مدیریت یکپارچه کمی و کیفی سیستم های منابع آب

• پايش سيستم‌هاي زيست‌محيطي

• ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح‌هاي توسعه

• روش‌هاي نوين بهينه‌سازي و شبيه‌سازي در مدیریت منابع آب

• پویایی سیستم های منابع آب

• meta modelling  

• سیستم های پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب شهری

• سیستم های پیشرفته تصفیه آب و پساب صنعتی

 

:: ::