اعضا - علی خالق خواه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر علی خالق خواه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
1- تحلیل محتوای کتب فارسی دوره راهنمائی تحصیلی ، فصلنامه علمی پزوهشی دانشگاه تربیت معلم تهران .1380 2- بررسی و مطالعه پدیده کودکان خیابانی ، سومین همایش سراسری علمی – پروهشی علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.1385 3- تربیت دینی با توجه به دو رویکرد عقل محور و ایمان محور. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ، 1389. 4 – تحلیل محتوای مجموعه برنامه جنگ آدینه ، در همایش سالانه مراکز صدا و سیما در یزد،سال 1382. 5- برررسی عوامل موثر بر تخریب جنگل فندقلو، همایش سالانه مراکز صدا و سیما در شیراز،سال 1387 . 6- مقاله پذیرفته شده در همایش ملاصدرا با عنوان متون بومی برای فلسفه برای کودکان، 1392. 7- روشهای پویا و خلاق ، مقاله پذیرفته شده در همایش ملاصدرا ، 1388. 8-چکیده پذیرفته شده در همایش غزالی، تربیت اخلاقی از دیدگاه امام محمد غزالی 1387. 9 - چکیده پذیرفته شده در اولین همایش خانواده، دانشجو و دانشگاه، 1388 با عنوان« بررسی ارتباط عملکرد خانواده با خود پنداره دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی " 10- جامعه جهانی بر مبنای تربیت اخلاقی از دیدگاه کانت ، چکیده پذیرفته شده در هشتمین همایش انجمن برنامه ریزی درسی ، 1387 11- تاکسونومی اسکات و پژوهش¬های تربیتی در ایران:ارزیابی روش¬شناختی پژوهش¬های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان¬شناسی ایران در سال¬های 85-1381، مجله مبانی تعلیم و تربیت ، 1390 12- بررسی مقایسه ای فلسفه برای کودکان و روشهای پویا و خلاق درمجله علمی ترویجی بنیاد ملاصدرا.1388. 13- فرهنگ سازمانی ، مقاله پذیرفته شده در همایش بین المللی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی، ترکیه آنتالیا. 1390 14- روانشناسی مخاطب و رسانه، مقاله پذیرفته شده در همایش بین المللی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی، ترکیه آنتالیا. 1390 15- تربیت اخلاقی از دیدگاه فیلسوف اگزیستانسیالیست کرکگور، پوستر در همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت. 1390 16- پیشگیری از اعتیاد از طریق رسانه، ارائه شده در کنگره پیشگیری از اعتیاد.1389 17- خلاقیت دانش آموزان، مقاله پذیرفته شده در همایش بین المللی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی، ترکیه آنتالیا. 1390. 18- تربیت دینی بر اساس باورهای متناقض نمای کرکگور، مجله علمی پژوهشی مبانی تعلیم و تربیت، 1391. 19- مقایسه تربیت دینی از دیدگاه کرکگور و استرآبادی بر اساس رابطه بین عقل و دین، چهارمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت، پوستر، 1392. 20- مقاله ارائه شده با عنوان بررسی اصول تربیت از دیدگاه خواجه نصیر طوسی در همایش روشهای کاربردی آموزش در اسلام 21- مقاله ارائه شده با عنوان بررسی رویکرد تربیتی ایمان گرایانه یا عقل گرایانه از دیدگاه امام علی (ع) در همایش روشهای کاربردی آموزش در اسلام
:: ::