اعضا - سارا دژستان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سارا دژستان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشارکت در کارگاه‌ها

1- روشهای پیشرفته آماری در ژنتیک و اصلاح نباتات مولکولی، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، 1384

2- تجزیه و تحلیل داده های ریزآرایه DNA، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج، 1389

3- کارگاه آموزش بیوانفورماتیک، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج، 1389

 

:: ::