EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - علی رضایی شریف


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی رضایی شریف | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ

ادراک دانش ‏آموزان از تعاملات بين فردي با معلم، پيوند با مدرسه و عملکرد تحصيلي

بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي پرسشنامه تدریس تحول آفرین

تحليل عاملي تائيدي مقیاس گرایش به تفکر انتقادی در دانش‏ آموزان

روانشناسي مدرسه: نقش‎ها، كاركردها و صلاحيت هاي حرفه‎اي

بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه سبک¬های عاطفی در دانشجويان

رواسازی و اعتبار سنجی مقیاس بی توجهی به کودکان و نوجوانان (MNBS-A)
نقش عناصر فیزیکی مدرسه در میزان رضایت مندی و موفقیت آموزشی دانش آموزان

:: ::