اعضا - علی نعمت اله زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور علی نعمت اله زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده

- S.H. Mousavizadeh, V. Babaepour, A. Nematollahzadeh, H. Nezammahaleh, M. Zolfaghari, Preparation of molecularly imprinted polymer containing selective nanocavities for dipicolinic acid separation5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)

- Somaye Seraj, Ali Nematollahzadeh, Behrouz Mirzayi, Effect of Polymerization Oxidants on the Thermal Stability of Maghemite/Polyrhodanine Core/Shell Nanoparticles5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)

- Sahar Ghasemi, Ali Nematollahzadeh, Effect of Specific Nano-Cavities of Different Molecularly Imprinted Membranes on the Selective Separation of - Naproxen5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)

- Samin Habibi, Ali NematollahzadehSynthesis and Characterization of Polydopamine Nano-layer Coated PSf Membrane5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)

- M. Ghadimzadeh Alamdaria, A. Nematollahzadeh, M. Amiri, Bio-nano Scale Modification of Polymer Membranes5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)

- M. Ghadimzadeh Alamdaria, A. Nematollahzadeh, M. Amiri and R. Yegani, Enhanced polymer-filler interaction in mixed matrix membranesThe 22nd Iranian Seminar of Organic Chemistry (2014)

- M. Ghadimzadeh Alamdaria, A. Nematollahzadeh, M. Amiri and R. Yegani, Surface modified silica nanoparticles for bulk modification of membranesThe 22nd Iranian Seminar of Organic Chemistry (2014)

  - Nasseri Z., Nematollahzadeh A., Asadi A., Hierarchically Structured Hollow Multilayer Bio-nanoparticles as Drug CarriersThe 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, IChEC (2014)

  - Nasseri Z., Nematollahzadeh A., Asadi A. Preparation and characterization of albumin nanocapsules and poly-functionalized albumin nanocapsules, International Conference on New and Advanced Materials (NAMIC 2013), Isfahan, Iran, 2013.

  - Ehsannezhad, M., Nematollahzadeh A., Investigation of Polymeric Adsorbents in Hydrogen Adsorption, 10th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2012), Tehran, Iran, ISPST (2012).

  - Shirzaei Sani, E., Nematollahzadeh A., Abdekhodaie M.J., Mousavi S.A, reparation of Molecularly Imprinted Polymer Sorbents for the Adsorption of Paclitaxel, 10thInternational Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2012), Tehran, Iran, ISPST (2012). 

  - Eiman Rahnema Falavarjani1, Mohammand J. Abdekhodie, Mahmood. Jabbarvand2, Saeed. Heidari keshel, Ali Nematollahzadeh, Ahad Khoshzaban, Adjustment of pH value during gelling process of alginate beads in human cells encapsulation, ICHEC14, 2012, Tehran, Iran, ISPST (2012). 

  - Nematollahzadeh Ali., Sun W., Shojaei A., Abdekhodaie M.J andSellergren B., Bioinspired Protein Imprinted Poly(Dopamine)-Silica Composite as Separation Materials in High-Pressure Liquid Chromatography, European Polymer Federation EPF, Spain (2011). 

  - Nematollahzadeh Ali., Sun W., Shojaei A., Abdekhodaie M.J andSellergren B., Selective Protein Separation in High Performance Liquid Chromatography Column Prepared Via Mussel Inspired Chemistry, 14th Asian Chemical Congress 2011 (14 ACC) .

  - Mehdi Karimi, Ali Nematollahzadeh , Akbar Shojaei, Mohammad J. Abdekhodaie. Synthesis of polymeric beads with tunable size and porosity and their application in removal of Cr(VI), International Polymer Processing Society (PPS), Asia/Australia Regional Meeting, 2011.

  - Nematollahzadeh , Ali, S. Wei, B. Sellergren. Hierarchically structured porous beads as artificial receptors with high capacity and favorable mass transfer for protein separation and capture. MIP2010, August 8th-12th 2010, New Orleans 2010.

  - R. Wagner, I. Lazraq, J. Fernández Sánchez, A. Nematollahzadeh , J. Urraca, E. Pena, M. Moreno-Bondi, G. Orellana, B. Sellergren. Imprinted chromogenic and fluorogenic receptors for biological and environmental target analytes. MIP2010, August 8th-12th 2010, New Orleans 2010.

  - Fernandez-Sanchez, J.; Lazraq, I.; Nematollahzadeh , A.; Sellergren, B.; Urraca, J.; Wagner, R. Imprinted Chromogenic And Fluorogenic Receptors For Biological And Environmental Target Analytes, Euchems Chemistry Congress Nürnberg 2010.

  - Nematollahzadeh , A.; Sellergren, B. The Influence of Functional Monomer and Template on The Morphology And Performance Of Oxyanion Imprinted Polymers, Mip2010, August 8th-12th 2010, New Orleans 2010.

  - Nematollahzadeh , A.; Sellergren, B. Hierarchically Structured Porous Beads As Artificial Receptors With High Capacity And Favorable Mass Transfer For Protein Separation And Depletion, Euchems Chemistry Congress Nürnberg 2010.

  - Shinde, S.; Urraca, J.; Wei, S.; Nematollahzadeh , A.; Sellergren, B., The Influence Of Functional Monomer And Template On The Morphology And Performance Of Oxyanion Imprinted Polymers, Mip2010, August 8th-12th 2010, New Orleans 2010.

  - Wagner, R.; Lazraq, I.; Fernandez-Sanchez, J.; Nematollahzadeh , A.; Urraca, J.; Pena, E.; Moreno-Bondi, M.; Orellana, G.; Sellergren, B., Imprinted Chromogenic And Fluorogenic Receptors For Biological And Environmental Target Analytes, Mip2010, August 8th-12th 2010, New Orleans 2010.

  - Nematollahzadeh Ali, Wei Sun, Aureliano Carla, Mohammad Jafar Abdekhodaie, Akbar Shojaei, Boerje Sellergren, Artificial Receptors By Hierarchical Imprinting. Tag der Chemie, Germany, (2010).

  - Nematollahzadeh Ali., Sun W., Aureliano C. S., Wagner R., Abdekhodaie M.J., Shojaei A., Sellergren B., Hierarchically Structured Porous Beads As Artificial Receptors With High Capacity And Favorable Mass Transfer For Protein Separation And Depletion, Macromolecule, England, (2010).

  - Nematollahzadeh Ali., Aureliano C., Sellergren B., Abdekhodaie M.J., Shojaei A. High Capacity Hierarchical Protein Imprinted Polymer With Low Mass Transfer Resistance, Tag der Chemie, TU-Dortmund, Februar (2009).

  - Nematollahzadeh Ali., Aureliano C., Sellergren B., Abdekhodaie M.J., Shojaei A. Fabrication Of Highly Porous Polymeric Particles in a Packed Bed For Selective Protein Binding. MIP 2008 in Kobe Japan. September (2008).

  - Nematollahzadeh Ali, M .J. Abdekhodaie, A. Shojaie, Preparation Of Uniform Microspheres By Precipitation Polymerization Of Synthesized Multiple H-Bond Monomer, 8thInternational Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2007), Tehran, Iran, ISPST (2007).

  - Nematollahzadeh Ali and S.A. Ramazani, Improvement of Mechanical Properties of Dental PMMA by Incorporation of Impregnated Reinforcements, International Symposium on Polymeric Materials for Regenerative Medicine (PMRM), (2007).

  - Nematollahzadeh Ali, A. Ramazani-S.A, Impact Strength Of Denture Polymethylmethacrylate Reinforced With A Modified Continuous Glass Fiber, 21st Annual Meeting of the Polymer Processing Society (PPS-21), Leipzig, Germany, June 19-23, (2005).

  - Nematollahzadeh Ali, A. Ramazani-S.A, The Effect of Nd:YAG Laser on the Adhesion Properties of Carbon Fiber, 21st Annual Meeting of the Polymer Processing Society (PPS-21), Leipzig, Germany, June 19-23, (2005).

  - Nematollahzadeh Ali, A. Ramazani-S.A, S. Shahabi, Consideration of Mechanical Properties of Long Fiber Reinforced Composite for Dental Prosthesis, 9th Iranian Chemical Engineering Congress, PP. 401, (2004).

  - Nematollahzadeh Ali, A., Ramazani-S.A, Diffusinal Release Of A Solute From A Cylindrical Reservoir Into A Finite Volume With A Boundary Layer Resistance, the 1st National Conference on Novel Drug Delivery Systems, 26-27 Feb, P.38, (2003).

:: ::