اعضا - رسول آذرمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای رسول آذرمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
دکترا دانشگاه تبریز علوم باغبانی-گرایش گیاهان سبزیکاری9/8/1394
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز علوم باغبانی گرایش سبزیکاری 31/3/84
کارشناسی  دانشگاه محقق اردبیلی  مهندسی تولیدات گیاهی 15/11/81
کاردانی مرکز آموزش عالی مغان  تولید گیاهان زراعی31/3/1377
:: ::