اعضا - عباس معمارباشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عباس معمارباشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism (IF=2.34)

Journal of Medicine and Medical Research

Journal of Sports Science

داوري مقالات در مجله علمي - پژوهشي پژوهش در ورزش

داوري مقاله در فصلنامه المپيك

فصلنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی

داوري مقالات در World Journal of Applied Science

داوري مقاله در مجله Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine

داوري مقاله در مجله Journal of nutrition & food sciences

The Annals of Applied Sport Science داوري مقاله در مجله

 

:: ::