اعضا - مهدی نوشیار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی نوشیار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

دکترای تخصصی (.Ph.D) مهندسی برق - مخابرات    دانشگاه تبریز     1383-1389
عنوان تز دکتری: طراحی سیستم کدینگ مقاوم برای منابع توزیع شده و همبسته سیگنالهای تصویر و ویدئو 

کارشناسی ارشد  مهندسی برق - مخابرات   دانشگاه تربیت مدرس   1375-1377    

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی و پیاده سازی مدولاتور GMSK تحت استاندارد مخابرات موبایل GSM

کارشناسی مهندسی برق - مخابرات   دانشگاه تبریز   1371-1375

:: ::