اعضا - مهدی نوشیار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی نوشیار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری در کنفرانس‌ها

داور کنفرانسهای انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (1387: دانشگاه تبریز، 1389 : دانشگاه اصفهان، 1390: دانشگاه علم و صنعت، 1392: دانشگاه زنجان)

داور 22امین کنفرانس مهندسی برق ایران (1393: دانشگاه شهید بهشتی) 

         

:: ::