اعضا - رضوان شاددل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رضوان شاددل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
دانشجویان کارشناسی ارشد:
1. معصومه سلامتیان (دانشگاه محقق اردبیلی)؛ عنوان پایان نامه:  تولید پودر ژله با استفاده از هندوانه کوهی و مقایسه ی آن با پودر ژله ی تولید شده با نانولیپوزوم هندوانه کوهی؛ تاریخ دفاع: 1400/11/30
2. سحر نامور (دانشگاه محقق اردبیلی)؛ عنوان پایان نامه: بهبود پایداری بتاکاروتن توسط نانوذرات لیپوزومی در پاستیل؛ تاریخ دفاع: 1401/06/21
3. شادی رجبی مقدم (دانشگاه محقق اردبیلی)؛ عنوان پایان نامه: تولید پودر نوشیدنی فوری با کافئین و مقایسه آن با پودر نوشیدنی تولید شده با نانولیپوزوم کافئین؛ تاریخ دفاع: 1401/11/12
4. سید علی میرصفای مقدم (دانشگاه محقق اردبیلی)
5. مریم باقری توچائی (دانشگاه محقق اردبیلی)
6. زهره گنجه سلطان آبادی (دانشگاه محقق اردبیلی)
7. سیمین طلوعی (دانشگاه محقق اردبیلی)
:: ::