اعضا - مهدی داوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی داوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
7ایشان مدرک کارشناسی خود را در رشته گیاهپزشکی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی از دانشگاه تبریز اخذ نموده و فرصت هشت ماهه تحقیقاتی دوره دکتری را در مرکز قارچ شناسی آکادمی علوم هلند سپری نموده و در حال حاضر به عنوان دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی مشغول هستند. از فعالیت های علمی پژوهشی می توان به چاپ 74 مقاله JCR و علمی پِژوهشی و ارایه حدود 120 مقاله در کنفرانس های معتبر علمی داخل و خارج کشور و اجرای 19 طرح پژوهشی به عنوان مجری و همکار طرح، راهنمایی و مشاوره 60 پایان نامه/رساله کارشناسی ارشد و دکتری، دو ثبت اختراع و پنج تدوین استاندارد اشاره نمود.
:: ::