EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - معراج شرری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معراج شرری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
  • نفیسی عزیزی، م.، شرری، م. و حسینعلی زاده، م.، 1385، تاثیر آموزشهای فنی و حرفه ای در تقویت روحیه کارآفرینی در مراکز فنی و حرفه ای و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب، با نظارت آموزشکده فنی و حرفه ای شهید خدادادی بندر انزلی.
  • اسمعلی، ا.، روحانی، م.، شرری، م. و احمدزاده، غ.، 1390 ، ارزیابی درونی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی.
  • شرری، م. و روحانی، م.، 1393، بررسی اثر تثبیت سلولی قارچ Phanerochaete chrysosporium بر روی Polyurethane foam در کاهش برخی آلودگیهای پساب شستشوی باگاس، دانشگاه محقق اردبیلی.
  • غفارزاده، ا. و شرری، م.، 1394، بررسی ویژگیهای کاغذ دهی گیاه Carthamus tinctorius، دانشگاه محقق اردبیلی.
  • سفیدی، ک.، شرری، م.، 1394، بررسی روند پوسیدگی خشکه دارهای راش و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی چوب و کیفیت خمیر و کاغذ حاصله، دانشگاه محقق اردبیلی
  • قویدل، ا.، شرری، م.، 1394 ، بررسی تاثیر تثبیت سلولی قارچ فانروکت کریزوسپوریوم در تجزیه زیستی  فنانترن، دانشگاه محقق اردبیلی.
  • .همکار در طرح ارزیابی امکان تولید کاغذ مقوا از گیاه استبرق بوسیله فرآیندهای مختلف خمیرکاغذسازی. دانشگاه محقق اردبیلی. سال 1396.
  • همکار در طرح بررسی ویژگیهای شیمیایی، مرفولوژی، ترشوندگی و پایداری حرارتی الیاف بازیافت شده از ضایعات ام دی اف و کیفیت تخته های حاصل. دانشگاه محقق اردبیلی. سال 1396
:: ::