اعضا - معراج شرری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معراج شرری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
تدريس در دانشكده تربيت دبير فني ميرزا كوچك صومعه سرا به مدت 3 سال تحصیلی      

 تدريس در مرکز تربيت معلم بنت الهداي صدر رشت برای دانشجویان رشته حرفه وفن به مدت 3 سال 


تدریس و اجرای دوره های متعدد ضمن خدمت در سازمان آموزش و پرورش استان گیلان 

عضو هیات علمی دانشگا محقق اردبیلی از سال 1388
:: ::