اعضا - معراج شرری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معراج شرری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
مدیر گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه محقق اردبیلی

مدیر گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

معاونت آموزشی دانشکده فناوری های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی
:: ::