اعضا - وحید جهانگیری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وحید جهانگیری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
آنالیز قابلیت اعتماد مخازن هوایی فولادی آب- مطالعه موردی: مخازن هوایی فولاد شهر اردبیل، دانشجو هاشم اکبری، استاد راهنما دکتر محتشم محبی
 
اثر اندرکنش خاک و سازه در سازه­های بلند دارای میراگرهای غیرفعال مختلف تحت اثر بار زلزله، دانشجو مصطفی قلمی، استاد راهنما دکتر حامد رحمن شکرگزار
 
:: ::