اعضا - مهدی اسکندرزاده اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی اسکندرزاده اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر مهدی اسکندرزاده اصل

دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک - گروه آموزشی مهندسی مکانیک
m.eskandarzadeuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::