اعضا - امید سفالیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور امید سفالیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

  رديف

  عنوان گزارش

محل انجام فعاليت

  تاريخ انجام

  اسامي همكاران بترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

  شروع

  پايان

  1

  بررسي ارتباط الگوي نواربندي پروتئين هاي ذخيره اي و تيپ رشدي برخي ارقام گندم نان

  

  

  دانشگاه محقق اردبيلي

  20/6/1387

  20/2/1389

  اميد سفاليان (مجري)-علي اصغري، رسول اصغري و مجيد شكرپور

  2

  بررسي تنوع ژنتيكي ارقان كلزا با استفاده از نشانگر هاي مورفولوژيكي و مولكولي

  

  

  دانشگاه محقق اردبيلي

  1386

  زمستان

  زمستان 1388

  علي اصغري (مجري)-مجيد شكرپور، حميد رضا محمد دوست و اميد سفاليان

  3

  بررسی امکان جنین زایی سوماتیکی در گل آلسترومریا با روش کشت tTCL و lTCL

  

  

  دانشگاه محقق اردبيلي

  1387

  1389

  اسماعيل چمني (مجري)-اميد سفاليان

:: ::