EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - ناصر سیف اللهی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور ناصر سیف اللهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
شناسایی عوامل تسهیل گر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مناطق صنعتی با استفاده از تحلیل SOWT                
بررسی تاثیر دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری در بهبود کیفیت خدمات در صنعت هتل داری                       
شناسایی و بررسی قابلیت تخصصی بازاریابی خدمات بر عملکرد کسب و کار                                                           
بررسی رابطه گردشگری مذهبی با رشد معنوی گردشگران امام زاده عبد الله                                                      
بررسی تاثیر دینداری بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه                                                                                     
تاثیر سوء گیری های رفتاری بر قصد سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز با نقش تعدیل گر سواد مالی (مطالعه موردی بورس
 اوراق بهادار تهران)
اثر جذبه شخصیت برند و درک از جهانی بودن برند در وابستگی عاطفی مصرف کننده با نقش میانجی درک از لوکس بودن برند
(مورد مطالعه : پوشاک ترکیه در اردبیل)
بررسی تأثیر شخصیت برند و تعامل برند با مصرف‌کننده بر نیات رفتاری                                                                 
بررسی اثر گردشگری فرهنگی و تشخیص فرصت های کارآفرینانه در توسعه صنعت گردشگری                         
بررسی نوآوری در کسب و کار بر عملکرد غیر مالی کارکنان شرکتهای دانش بنیان در استان اذر بایجان شرقی
بررسی تاثیر ویژگی های تبلغات در رسانه های اجتماعی بر تعدیل گردشگری فصلی با نقش میانجی EWOM
بررسی تاثیر مولفه های ظاهری محصول بر ترجیح مصرف کننده گوشی های هوشمند با نقش میانجی شخصیت برند
:: ::