اعضا - زهرا عبادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم زهرا عبادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

مقطع کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد

مقطع کارشناسی ارشد: دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

مقطع دکتری: دانشگاه صنعتی اصفهان

:: ::