اعضا - رضا بهمرام


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رضا بهمرام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
دامپروری عمومی (کارشناسی)
پرورش بز (کارشناسی)
عملیات کشاورزی (کارشناسی)
طرح آزمایشهای کشاورزی (کارشناسی)
طرح آزمایشهای دامپروری (کارشناسی)
آمار و احتمالات کشاورزی (کارشناسی)
آشنایی با دامپروری ایران (کارشناسی)
بررسی مسأله مخصوص (کارشناسی ارشد)
فیزیولوژی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
ژنتیک کمی (کارشناسی ارشد)
آشنایی با نرم افزارهای اصلاح دام (کارشناسی ارشد)
ژنومیک تغذیه ای (دکترای تخصصی)
:: ::