نشریات علمی پژوهشی نمایه شده در ISI و JCR

سال 2017:AWT IMAGE

1- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوط به هر مجله در سال 2017.

2- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال 2017.

3- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به تفکیک JIF Quartile: Q1, Q2, Q3 and Q4 در سال 2017.
 

AWT IMAGE


سال 2016:

1- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوط به هر مجله در سال 2016.

2- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال 2016.

3- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به تفکیک JIF Quartile: Q1, Q2, Q3 and Q4 در سال 2016.
 

AWT IMAGE

سال 2015:

1- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوط به هر مجله در سال 2015.

2- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال 2015.

AWT IMAGE

سال 2014:

1- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوط به هر مجله در سال 2014.

2- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال 2014.

AWT IMAGE

سال 2015:

لیست مجلات نمایه شده در پایگاه  Web of Science (WOS) - 2015   

 

AWT IMAGE

سال 2014:

لیست مجلات نمایه شده در پایگاه  Web of Science (WOS) - 2014    

                                                                      

AWT IMAGE

سال 2013:

1- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوط به هر مجله در سال 2013.

2- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال 2013.

AWT IMAGE

سال 2012: 

1- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوطه به هر مجله در سال 2012.

2- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال 2012. 

AWT IMAGE

سال 2011:

۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوط به هر مجله در سال 2011.

۲- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال 2011.

۳- نشریات نمایه شده در Science Citation Index Expanded.

 

AWT IMAGE

سال 2010:

 ۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY DESCRIPTION های مربوط به هر مجله در سال 2010 .

 ۲- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال 2010.

 


دفعات مشاهده: 26353 بار   |   دفعات چاپ: 848 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 181 بار   |   0 نظر