میز خدمات الکترونیک
سخنی از بهشت
اوقات شرعی

صلوات خاصه اما رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام .flv

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ورود به سایت

کارکنان اداره رفاه دانشجویی

اداره رفاه دانشجویی نیز که یکی از ادارات مهم مدیریت امور دانشجویی در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه می باشند با کارشناسان ذیل در ایجاد تسهیلات رفاهی (پرداخت و بازپرداخت وام) به دانشجویان مستعد مشغول فعالیت می باشند .

 

ردیف

نام دانشکده

کارشناس مربوط

شماره تماس-پیش کد اردبیل ۰۴۵

۱

(رئیس اداره)

وظایف:

۱- پیگیری اعتبارات وام ها 
۲- 
پیگیری وصول مطالبات صندوق رفاه دانشجویان 
۳- جذب دانشجویان واجد شرایط تحت عنوان کار دانشجویی
۴-صدور تسویه حساب نهایی دانشجویان  
۵- کنترل و نظارت در ثبت وام ها 
۶- ثبت وضعیت مالی دانشجو در سیستم آموزشی گلستان


آقای نعمت اللهی

۳۱۵۰۵۲۹۱

۲

دانشکده فنی و مهندسی

وظایف :
۱- انجام کلیه مراحل ثبت تسویه حساب
۲- 
ثبت وضعیت مالی دانشجو در سیستم آموزشی گلستان
۳- انجام امور مربوط به اخذ مدارک و ثبت نام وام های دانشجویی
۴- 
پیگیری وصول مطالبات صندوق رفاه دانشجویان
۵ - تهیه و تنظیم و ارسال لیست دانشجویان تسویه حساب کرده           جهت صدور دانشنامه 
۶- مدیریت سایت بخش دانشجویی


آقای عزیززاده

۳۱۵۰۵۲۹۳

۳

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

وظایف : 
۱- انجام کلیه مراحل ثبت تسویه حساب
۲- 
ثبت وضعیت مالی دانشجو در سیستم آموزشی گلستان
۳- انجام امور مربوط به اخذ مدارک و ثبت نام وام های دانشجویی
۴- 
پیگیری وصول مطالبات صندوق رفاه دانشجویان
۵ - تهیه و تنظیم و ارسال لیست دانشجویان تسویه حساب کرده           جهت صدور دانشنامه 


آقای اصلانی

۳۱۵۰۵۲۹۲

۴

دانشکده های علوم پایه و علوم ریاضی

وظایف : 
۱- انجام کلیه مراحل ثبت تسویه حساب
۲- 
ثبت وضعیت مالی دانشجو در سیستم آموزشی گلستان
۳- انجام امور مربوط به اخذ مدارک و ثبت نام وام های دانشجویی
۴- 
پیگیری وصول مطالبات صندوق رفاه دانشجویان
۵ - تهیه و تنظیم و ارسال لیست دانشجویان تسویه حساب کرده           جهت صدور دانشنامه 


خانم حنفی

۳۱۵۰۵۳۵۸

۵

دانشکده علوم انسانی اردبیل

وظایف : 
۱- انجام کلیه مراحل ثبت تسویه حساب
۲- 
ثبت وضعیت مالی دانشجو در سیستم آموزشی گلستان
۳- انجام امور مربوط به اخذ مدارک و ثبت نام وام های دانشجویی
۴- 
پیگیری وصول مطالبات صندوق رفاه دانشجویان
۵ - تهیه و تنظیم و ارسال لیست دانشجویان تسویه حساب کرده           جهت صدور دانشنامه 


خانم رضایی

۳۱۵۰۵۳۵۹

۶

دانشکده علوم کشاورزی

وظایف : 
۱- انجام کلیه مراحل ثبت تسویه حساب
۲- 
ثبت وضعیت مالی دانشجو در سیستم آموزشی گلستان
۳- انجام امور مربوط به اخذ مدارک و ثبت نام وام های دانشجویی
۴- 
پیگیری وصول مطالبات صندوق رفاه دانشجویان
۵ - تهیه و تنظیم و ارسال لیست دانشجویان تسویه حساب کرده           جهت صدور دانشنامه 


خانم نخستین

۳۱۵۰۵۳۶۰

۷

دانشکده های ادبیات و زبانهای خارجی پردیس نمین، فناوریهای نوین


خانم قدیری

۸

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان


خانم ارزالی

۹

دانشکده کشاورزی مشگین شهر


خانم میرزاده