دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتری
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای اصغر پاشازاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/13 - 10:17 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای اصغر پاشازاده  ، تحت عنوان «  سنجش تاب آوری شهر اردبیل در برابر مخاطرات محیطی و ارائه الگوی شهر تاب آور با رویکرد آینده پژوهی» در ساعت 11 -12   روز چهارشنبه  مورخه 98/9/13 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر محمد حسن یزدانی(100%).
  2. استاد مشاور رساله: جناب آقای دکتر علیرضا محمدی(100%).
  3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر عطا غفاری.
  4. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر منصور رحمتی.
  5. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر رحیم حیدری چیانه، عضو محترم هیات علمی دانشیار دانشگاه تبریز.
  1. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر صیاد اصغری.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5780.21587.fa
برگشت به اصل مطلب