دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتری
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای بشیر بشارتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ - 14:13 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای  بشیر بشارتی  دانشجوی دکتری رشته زئومورفولوژی، ورودی سال 93 به شماره دانشجویی 9311925102  طبق مجوز شماره 98/12/9627 مورخه 98/6/25 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر فرسایش خندقی با استفاده از روش های آماری و تحلیل های مورفومتریک مطالعه موردی حوضه آبخیز شورچای هشترود» در ساعت 11 صبح  روز شنبه  مورخه 98/6/30 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر موسی عابدینی(100%).
  2. استاد مشاور اول رساله: جناب آقای دکتر صیاد اصغری(100%).
  3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر فریبا اسفندیاری.
  4. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر عقیل مددی.
  5. استاد داور خارجی: سرکار خانم دکتر فریبا کرمی، عضو محترم هیات علمی (استاد تمام) دانشگاه تبریز.
  6. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر محمد حسن یزدانی.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5780.20691.fa
برگشت به اصل مطلب