مدیریت ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی- معرفی کارکنان
معرفی کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام م نام خانوادگیبهزاد مجیدی
سمت:  رئیس گروه کارآفرینی و کارآموزی
شماره تماس: ۰۴۵۳۱۵۰۵۸۱۲ – داخلی ۵۸۱۲
ایمیل:
 
 
 
نام م نام خانوادگی:  مهندس حسین سلیمی
سمت:  کارشناس مسئول گروه پژوهش‌های کاربردی و ارتباط با صنعت
شماره تماس: ۰۴۵۳۱۵۰۵۸۱۲ – داخلی ۵۸۱۲
ایمیل: salimiuma.ac.ir
 
Description: AWT IMAGE
 
نام م نام خانوادگی:  مهندس سیدرامین هاشمی
سمت:  کارشناس مرکز
شماره تماس: ۰۴۵۳۱۵۰۵۸۱۲ – داخلی ۵۸۱۲
ایمیل: raminhashemi۷۲yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی:
http://www.uma.ac.ir/find-32.1039.1358.fa.html
برگشت به اصل مطلب