دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- اعضاء هیات علمی
اعضاء هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  گروه علوم و مهندسی خاک
  مدیر گروه : دکتر شکر اله اصغری
 

 
نام
 
 
نام خانوادگی
 

عکس 
 

مرتبه علمی
 
 
ایمیل
 
 
شکر اله
 
اصغری دانشیار
shasghariuma.ac.ir
 
 
اسماعیل
 
گلی کلانیپا دانشیار
goliuma.ac.ir
 
 
آیدا
 
عباسی کلو استادیار
abbasiauma.ac.ir
 
 
علی اشرف
 
سلطانی طولارود دانشیار
Ali_soltani_tyahoo.com
 
 
اکبر
 
قویدل دانشیار
Ali.ghavidelgmail.com
 
 
حسین
 
شهاب آرخازلو استادیار  
h.shahabuma.ac.ir
کاظم هاشمی مجد دانشیار
k_hashemiuma.ac.ir
 

 
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.985.3154.fa
برگشت به اصل مطلب