دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- اعضاء هیات علمی
اعضاء هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/2 - 13:38 | 

  گروه علوم و مهندسی جنگل
  مدیر گروه : آقای دکتر کیومرث سفیدی - تلفن داخلی: ۵۱۶۸
 

 
نام
 
 
نام خانوادگی
 
عکس  
مرتبه علمی
 
 
ایمیل( تلفن داخلی)
 
 
فرشاد
 
کیوان بهجو استاد fkeivanuma.ac.ir
۵۱۵۱

 
 
کیومرث 
 
سفیدی استاد  kiomarssefidigmail.com
۵۱۶۸

 

رقیه 
 
جهدی استادیار roghayeh.jahdiuma.ac.ir
۵۱۶۷

سعید 
 
ورامش استادیار varameshsuma.ac.ir
۵۱۵۹

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://www.uma.ac.ir/find-30.8073.22817.fa.html
برگشت به اصل مطلب