دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- چلسات دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای شهرام شیر خانقاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳۰ - 11:36 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10238-51 مورخ 29/07/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای شهرام شیر خانقاه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی ورودی سال 95  به شماره دانشجویی 9533454202 تحت عنوان: "تحلیل نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به بکارگیری محصولات تراریخته (مورد مطالعه: دانشگاه محقق اردبیلی)"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 11:00 روز ­سه شنبه مورخ 30/07/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر رسول اصغری زکریا (٪100)
  2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر علیرضا عبدپور (50%)  و دکتر امیر نعیمی(50%)
  3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر امید سفالیان 
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.6159.21012.fa
برگشت به اصل مطلب