دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- چلسات دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع پایان‌نامه خانم نسرین مهدی نژاد مقدم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/30 - 09:33 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10064-51 مورخ 25/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم نسرین مهدی نژاد مقدم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی ورودی سال 95  به شماره دانشجویی 9533454204 تحت عنوان: "بررسی اثر تنش شوری بر ارقام مختلف عدس با استفاده از نشانگرهای مولکولی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 17:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر امید سفالیان  (٪60) و دکتر ناصر زارع (٪40)
  2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر محمد صدقی (٪50) و دکتر رحمت اله کریمی زاده (٪50)
  3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر علی اصغری  
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.6159.20725.fa
برگشت به اصل مطلب