دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- چلسات دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم الناز قنبری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/30 - 09:25 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10102-51 مورخ 27/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم الناز قنبری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تغذیه دام ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645354203 تحت عنوان: "اثر جایگزینیمنبع نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش(نیتروزا) با اوره در جیره­های حاوی پوسته بادام بر سنتز پروتئین میکروبی و تعادل نیتروژن در گوسفند"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 9:00 روز ­یکشنبه مورخ 31/06/1398 در محل کلاس شماره 3 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر جمال سیف دواتی (٪60) و دکتر طاهر یلچی (٪40)
  2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر رضا سید شریفی (50%) حسین عبدی بنمار  (50%)
  3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر فرزاد میرزائی آقچه قشلاق 
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسین محب الدینی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.6159.20717.fa
برگشت به اصل مطلب