دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه زراعت و اصلاح نباتات
گروه زراعت و اصلاح نباتات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/28 - 13:46 | 
رشته های تحصیلی دوره دکتری تخصصی
اگروتکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
اگروتکنولوژی -علوم علفهای هرز
بیو تکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و به نژادی گیاهی

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
اگروتکنولوژی- اکولوژی گیاهان زراعی
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
اگروتکنولوژی - علوم و تکنولوژی بذر
اگروتکنولوژی - علوم علف های هرز
 بیو تکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و به نژادی گیاهی
رشته های تحصیلی دوره کارشناسی 
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5953.14923.fa
برگشت به اصل مطلب