دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه مهندسی گیاه پزشکی
گروه گیاه پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/28 - 13:41 | 
رشته های تحصیلی دوره دکتری تخصصی
حشره شناسی کشاورزی

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
بیماری شناسی گیاهی
 حشره شناسی کشاورزی

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی
گیاه پزشکی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://www.uma.ac.ir/find-30.5951.14922.fa.html
برگشت به اصل مطلب